MICHAEL HAUSER

hauser1

Doc. Michael Hauser, Ph.D. (1972) vystudoval obor filosofie na Filozofické fakultě UK. Od roku 1998 působí ve Filosofickém ústavu AV ČR a od roku 2003 přednáší na Pedagogické fakultě UK. V letech 2006-2009 byl řešitelem juniorského grantu GA AV ČR  „Negativní humanismus". Je zakladatelem občanského sdružení SOK, které na interdisciplinárním základě rozvíjí sociálně kritické myšlení. Publikuje v Salonu – literární příloze deníku Právo, Literárních novinách, A2, Hostu, Deníku Referendum, Alarmu. Věnuje se též překladatelské činnosti. Přeložil mj. knihu Slavoje Žižka, Nepolapitelný subjekt a spolu s M.Váňou Adornovu-Horkheimerovu Dialektiku osvícenství. Vedle práce vědecké a pedagogické vyvíjí také činnost popularizační. Přednáší pro širokou veřejnost v ČR, na Slovensku, v Polsku, účastní se diskusí v médiích.
Je autorem knih Adorno: moderna a negativita,  Prolegomena k filosofii současnosti. Humanismus nestačí. Rozhovor se Slavojem Žižkem nebo Cesty z postmodernismu. Filosofická reflexe doby přechodu.

V letech 2017 - 2019 byl hlavní řešitelem grantu GAČR "Jednota a mnohost v současném myšlení", jehož cílem bylo teoreticky uchopit pojem jednoty a mnohosti, který vzniká v teoriích po konci postmodernismu a z tohoto hlediska interpretovat prolínání postmodernistických a premodernistických motivů v teologii radikální ortodoxie (John Milbank). Na projektu spolupracoval s Jakubem Ortem a Joe Feinbergem (Oddělení moderní české filosofie FLÚ AV ČR).
Od roku 2020 je předsedou oborové rady doktorských studií Filozofie výchovy a vzdělávání na Pedagogické fakultě UK. Doktorské studium se uskutečňuje ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR.

 

 


Oblasti odborného zájmu:

Kritická teorie, Adorno, západní marxismus (Althusser, Lukács), postmarxismus (Žižek, Badiou, Jameson), české kritické myšlení.


Významné publikace:


Hauser, M.: Althusser, Feuerbach and the Non-Identical Concept of the Body, Critical Horizons. A Journal of Philosophy and Social Theory. Vol. 20, Issue 4, 2019, pp. 1-14.

Hauser, M.: Metapopulism in-between democracy and populism: tranformations of Laclau’s concept of populism with Trump and Putin, Distinktion: Journal of Social Theory, Vol. 19, Issue 1, 2018, pp.  68-87. ISSN  2159-9149 

Hauser Michael: The Politics of Unification in a Fragmented World: Metapopulism and the Precariat, Open Culture Studies 2018, 2, 307-318, ISSN 2451-3474

Hauser, M.: Po konci lidských práv. Aporie lidskoprávního myšlení a politika rovnosti. In Petr Agha (ed.), Lidská práva v mezikulturních perspektivách. In Petr Agha, Human rights from inter-cultural perspectives.) Praha, Academia 2018, ISBN 978-80-200-2958-4, s. 121-137. 

'Hauser, M.: Adorno and the Prague Spring 1968, Open Democracy, August, 15, 2018, https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/michael-hauser/theodor-adorno-and-prague-spring-1968

Kanda R. a kolektiv. 2016. Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti. Praha: Filosofia

Hauser, M. 2015. Katarze. Praha: Novela Bohemica.Hauser, M. 2014. Kopat do žuly motykou. Rozhovory s Michaelem Hauserem. Praha: Rybka Publishers.

Hauser, M. 2012. Cesty z postmodernismu. Praha: Filosofia.

Hauser, M. 2012. Kapitalismus jako zombie. Praha: Rybka Publishers.

Hauser, M. Žižek, S. 2008. Humanismus nestačí. Praha: Filosofia

Hauser, M. 2007. Prolegomena k filosofii současnosti. Praha: Filosofia

Hauser, M. 2005. Adorno: moderna a negativita. Praha: Filosofia.


Web:
Michael Hauser: Facebooková stránka