ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR

   IMG 2291  
   
 

Oddělení současné kontinentální filosofie se ve svém primárnímu filosofickému výzkumu soustředí na naléhavá současná témata, která zkoumá v environmentálním, politickém, sociálním a kulturním kontextu. Náš výzkum se z metodického hlediska opírá o hlavní myšlenkové proudy kontinentální filosofie dvacátého a dvacátého prvního století, tedy o fenomenologii, kritickou teorii, hermeneutiku, post-strukturalismus, post-marxismus a psychonalýzu. Přednost dáváme současným filosofickým problémům oproti sledování dějinných souvislostí. Nezabýváme se tedy pouze dějinami filosofie dvacátého století a nejméně polovina oddělení propojuje filosofický výzkum s interdisciplinárními a transdisciplinárními přístupy.

Oddělení si udržuje vynikající akademickou úroveň tím, že se účastní mezinárodních diskuzí a publikuje v zahranicí, a to především v těchto oblastech: 1. Fenomenologie (fenomenologické metody, fenomenologie náboženské zkušenosti, význam brentanovské školy pro současnost, výzkum vtělené subjektivity a představivosti); 2. Sociální a politické teorie (sociální změna, sociální viditelnost a neviditelnosti, teorie hry, filosofie performance, současný post-marxismus). 3. Etika (etika péče, veřejné instituce).

Kromě primárního výzkumu se členové a členky oddělení věnují také aplikovanému výzkumu etiky institucí a bioetiky. Neméně důležitou součástí činnosti oddělení je také provozování filosofie ve veřejném prostoru prostřednictvím přednášek, diskuzí a výzkumné podpory uměleckých aktivit). Integrální součástí naší práce je též vedení doktorských prací.

Oddělení tvoří efektivní a soudržný tým, jehož členkami a členy patří mezi vůdčí osobnosti současné generace českých myslitelek a myslitelů, působících v oblasti současné kontinentální filosofie. Náš tým ale není ryze český, protože k němu patří také výzkumnice a výzkumníci z Itálie, Belgie, Německa, Velké Británie a USA. Setkání oddělení a běžné komunikace oddělení ke proto vedena v angličtině.
Mezinárodní charakter našeho týmu posilujeme širokou spoluprácí s lidmi z Německa, Francie, Polska, Spojených států, Velké Británie, Slovenska a dalších zemí. Tuto spolupráci dokládá množství spolueditovaných mezinárodních knih a časopisů.