JIŘÍ PECHAR

pechar1

 Doc. Dr. Jíří Pechar se narodil r. 1929 v Příbrami. Po studiích na FF UK pracoval v Nakladatelství Československé akademie věd, odkud odešel v r. 1958. Do r. 1990 se živil jako překladatel. V r. 1990 se stal vedoucím Oddělení pro filosofii 20. století na FLÚ. Od r. 2009 působí jako vědecký pracovník. Přednášel také na FF UK, kde se r. 1996 habilitoval pro obor francouzská a srovnávací literatura.
Vedle četných překladů beletrie (např. dílo M. Prousta či poezie Ph. Jaccotteta), přeložil Smutné tropy a Myšlení přírodních národů C. Lévi-Strausse, některá díla Freudova, Wittgensteinova Filosofická zkoumání či Lyotardovy práce o postmoderní situaci. Spolupracoval na předkladech knih od Husserla, Hiedeggera, Austina, Derridy nebo Merleau-Pontyho. Po r. 1968, kdy publikoval knihu Francouzský nový román a díky sovětské okupovace mohl  dále vydávat jen v samizdatových edicích Petlice a Kvart.
Absolvoval několik studijních pobytů ve Francii a studijní pobyt ve Vídni jako visiting fellow Institutu pro vědy o člověku ve Vídni.
V letech 1990-91 byl předsedou Obce překladatelů. V r. 1991 byl jmenován důstojníkem řádu Akademických palem ve Francii (Officier dans L'Ordre des Palmes académiques). Získal cenu Toma Stopparda za r. 1997, r. 2000 získal čestnou oborovou medaily F. Palackého a roku 2008 medaily Josefa Hlávky. Získal také státní cenu za své překladatelské dílo.

 

 

 

Oblasti odborného zájmu:

Fenomenologie, psychoanalýza, literární věda

Významné publikace:

Pechar, J. 2013. Lacan a Freud. Praha: SLON. 

Pechar, J. 2012. Otázky Nietzschova myšlení. Praha: Filosofia.

Pechar, J. 2012. Literatura v průsečíku otázek. Praha: Cherm.

Pechar, J. 2011. Člověk a pravda (eseje). Praha: Pulchra.

Pechar, J. 2007. Problémy fenomenologie - Od Husserla k Derridovi. Praha: Filosofia.

Pechar. J. 2002. Interpretace a analýza literárního díla. Praha: Filosofia.

Pechar, J. 1999. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha: Filosofia

Pechar, J. 1996. Nad knihami a rukopisy. Praha: Torst.

Pechar, J. 1995. Být sám sebou - pojem identity a jeho meze. Praha: Hynek.

Pechar, J. 1992. Prostor imaginace. Praha: Psychoanalytické nakladatelství.

Pechar, J. 1989. Od příběhu k románu (k poetice výpravné prózy). Praha: Československý spisovatel.

Pechar, J. 1986. Otázky literárního překladu. Praha: Československý spisovatel.

Pechar, J. 1968. Francouzský "nový román". Praha: Československý spisovatel.