HYNEK JANOUŠEK

janouek1


 

 (1977) Vystudoval filosofii na FFUK v Praze, kde obhájil také svou dizertaci k teorii soudu u Brentana, Meinonga a Husserla. Věnuje se výzkumu historických základů a kontextu vzniku Husserlovy fenomenologie zejména ve vztahu k filosofii Franze Brentana a jeho žáků (Marty, Twardowski, Meinong, Kraus, Ehrenfels). Další oblastí jeho zájmu je na jedné straně empirická filosofie Davida Huma, na straně druhé pak racionalistická filosofie Bernarda Bolzana. Myšlenkový přínos těchto autorů se snaží prostředkovat současnému diskurzu fenomenologie a filosofie mysli tak, aby se odhalily některé jeho základní předpoklady a přehlédnuté možnosti jeho dalšího rozvoje. V překladech a komentářích ho také prostředkuje širší odborné veřejnosti.

Curriculum Vitae in English: 

 

 


Oblasti odborného zájmu:

Fenomenologie, deskriptivní psychologie, teorie významu, německý idealismus, Husserl, Brentano, Marty, Meinong, Kant, Hume.

 
Významné publikace:

Janoušek, H., Rollinger, R. 2017. The Prague School of Brentano. in Kriegel, U. (ed.) 2017. Routledge Handbook of Brentano and the Brentano School. New York: Routledge, pp. 313-323.

Janoušek, H. 2015. Intencionalita a apriorita. Studie ke vztahu Brentanovy a Husserlovy filosofie. Praha: Togga.

Janoušek, H., Kolman, V. (eds.) 2013. Syntetické apriori. Praha: Filosofia.

Janoušek, H. 2009. Husserlova teorie částí a celků. In Reflexe, č. 36, s.57-75.

Janoušek, H. 2009. Úvod do filosofie. Publikováno v rámci akreditace oboru jako interní elektronická skripta MÚVS ČVUT. Praha: ČVUT.

Janoušek, H. 2007. Zamyšlení nad Kojevovou interpretací negativity lidské existence. In Kuneš, J.,  Vrabec, M. (eds.) Místo fenomenologie ducha v současném myšlení. Praha: Argo, s.275 -284.

Janoušek, H. 2007. Patočkova analýza smyslu v třetím kacířském eseji. Kolektiv autorů. 2007. Teze ke Kacířským esejům Jana Patočky. Praha: Centrum pro teoretická studia UK, s.51-58.