ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR

STÁLÍ ČLENOVÉ



MARTIN NITSCHE

nitsche1

  Vedoucí oddělení

Narozen 23. 6. 1975 v Ústí nad Labem. Zabývá se fenomenologií (Heidegger, Merleau-Ponty), topologií a filosofií umění. V letech 1993–1999 studoval obor filosofie – historie na FF UK. V roce 2007 tamtéž obhájil doktorskou práci ze systematické filosofie na téma Bytnost člověka v Heideggerových Příspěvcích k filosofii. Od roku 2000 pracuje jako odborný asistent na Filosofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, kde učí fenomenologii a filosofii umění. Od roku 2010 je vědeckým pracovníkem Filosofického AV ČR. V roce 2016 se habilitoval jako docent pro obor filosofie na FHS UK. V ak. roce 2016/17 byl stipendistou Fulbrightovy nadace na UCLA, Department of Political Science. Vydal monografie Metodická přednost spleti. Tranzitivně-topologický model fenomenologie, Die Ortschaft des Seins. Martin Heideggers phänomenologische Topologie, Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii a Z příhodného. Fenomenologická interpretace Heideggerových Příspěvků k filosofii

 

 

číst dál

ALICE KOUBOVÁ

alice2

 

 

Zástupkyně vedoucího

Doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová PhD., PhD. vystudovala matematiku na Karlově Universitě v Praze a Filosofii na Université Paris X, Université de Geneve a Karlově Universitě. Jako vědecká pracovnice Filosofického ústavu Akademie věd se orientuje především na témata performance, performativity, expresivity, (mezi)tělesnosti, identity, sociality, etiky a metodologie v rámci filosofie performance, uměleckého výzkumu a aplikované filosofie. Dlouhodobě vyučuje na Akademii múzických umění v Praze a dalších uměleckých školách v Čechách i ve světě a je členkou vedení mezinárodní platformy Performance Philosophy. Je rovněž koordinátorkou programu Strategie AV 21 Formy a funkce komunikace, který zastřešuje spolupráci dvanácti ústavu Akademie věd na dané téma.
      Svůj výzkum rozvíjí ve spolupráci mnoha českými i zahraničními institucemi, např. Philosophy on Stage, Vídeň; Mbody. Research in Media, Somatics, Dance and Philosophy, Freiburg; Soundcheck Philosophy, Halle; TEAK, Helsinki; Zentrum für Performance Studies, Universität Bremen; Theatre Academy Malmö, Lund University; Janáčkova akademie múzických umění, Brno. Podílí se rovněž na projektech s českými divadly a uměleckými institucemi (Národní Divadlo, Bazaar festival, TANTE HORSE, Palác Akropolis, Studio Alta, Alfréd ve Dvoře, Divadelní ústav, SNG Bratislava), a to především formou přípravy a vedení veřejných diskuzí na politicko-umělecká témata, dramaturgie a poskytování zpětné vazby. 
      Kromě svých aktivit na pomezí filosofie a umění je Alice Koubová rovněž členkou řešitelského týmu projektů „Za fenomenologii sociality“ (GAČR) a „Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě“ (TAČR), kde přispívá ke zkoumání velké šíře uplatnění filosofie ve veřejném prostoru a při hledání odpovědí na současné společenské otázky. Je autorkou knih Myslet z druhého místa (NAMU, 2019), Self-Identity and Powerlessness (Brill, 2013), Mimo princip identity (Filosofia, 2007) a dalších knih a odborných článků v mezinárodních časopisech a nakladatelstvích. Je držitelkou ceny Předsedkyně AVČR za popularizci (2019), prémie Otto Wichterle (2014), ceny Libellus Primus (2008) a ceny Josefa Hlávky (2000).



English Curriculum Vitae:


 

číst dál



PETR URBAN


Urban.foto.web.OSKF maly


Studoval filosofii na univerzitách v Praze, Berlíně a Lovani. V roce 2008 získal titul PhD na FF UK v Praze. Od roku 2004 působí jako vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR, kde v letech 2009-2019 vedl Oddělení současné kontinentální filosofie. Je řešitelem a spoluřešitelem několika domácích i mezinárodních grantových projektů v oblasti fenomenologické filosofie a etiky. V roce 2012 obdržel Prémii Otto Wichterleho udělovanou Akademií věd ČR za mimořádný vědecký přínos badatelů do 35 let věku. Získal překladatelské Stipendium Paula Celana na IWM ve Vídni (2013) a Fulbright-Masarykovo stipendium na Graduate Center City University of New York (2013/14). Vyučoval filosofii a etiku na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, Fakultě managementu VŠE a Filosofické fakultě UK.

English Curriculum Vitae: 

číst dál


KAREL NOVOTNÝ

Novotny1 maly

 

 


prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D, DSc.

Vystudoval obor Filosofie - Fyzika na Filozofické a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a magisterský obor Filosofie - Politická věda na Katholische Universität Eichstätt v Německu. Doktorské studium absolvoval na Université Paris XII - Créteil en cotutelle, obhájil na FF UK v r. 2003 na FF UK. V r. 2012 získal titul docent na FF Univerzity Palackého v Olomouci a jako pracovník FLÚ AV ČR získal v r. 2016 titul Doktor věd. V listopadu 2019 byl jmenován profesorem filosofie na Univerzitě Karlově.

Je autorem šesti monografií, (spolu-)editorem patnácti kolektivních monografií, včetně dvou edic pramenů (Patočka, Landgrebe) a jedné antologie. Publikoval na 70 článků a kapitol, je autorem několika překladů (Kant, Husserl, Henry, Richir a jiné).



 

číst dál


PETR KOUBA

KOuba

 

 


Petr Kouba vystudoval filosofii na FF UK, kde pak pokračoval v doktorském studiu. Během doktorského studia absolvoval studijní pobyty na Universität Zürich (2000-2001), Duquesne University v Pittsburghu (2001-2002) a Université de Lausanne (2003-2004). Po ukončení doktorského studia přednášel na Anglo-American College v Praze a v rámci zahraničního programu CERGE-EI při Karlově universitě. V letech 2006 - 2016 vyučoval na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Je autorem knih Fenomén duševní poruchy. Perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie (2006, 2012 vyšla německy, 2015 anglicky) a Margins of Phenomenology (2016) a spoluautorem kolektivních monografií Dynamic Structure. Language as an Open System (2007), Medicína v kontextu západního myšlení (2008) a Franz Kafka: Minority Report (2010).



 

číst dál

 

JOSEF FULKA

fulka3


  Vystudoval Filozofickou fakultu FF UK, obor filosofie (doktorské studium ukončeno 2003). Kromě Filosofického ústavu působí v současné době na Fakultě humanitních studií FF UK a na Undergraduate Program in Central European Studies (CERGE-EI) v Praze. V letech 2013 – 2014 obdržel Fulbrightovo stipendium na katedře Communication Studies, University of Austin, Texas. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje především na filosofii 18. a 20. století a literární teorii. Přeložil množství důležitých titulů z francouzštiny a angličtiny - R. Barbaras, J. Kristeva, R, Barthes, E. Laclau, L. Althusser, M. Foucault, J. Butler, L. Harlan, C. Lévi-Strauss, J. Ranciér, M. Richir, A. Badiou, G. Diídi. Huberman, P. Klossowski, M. Maffesoli a další. Publlikuje také v časopisech Souvislosti, Svět a divadlo či Analogon.  

číst dál

 
CRISTINA VENDRA
'Vendra

   


Dr. Maria Cristina Clorinda Vendra je členkou Centre d’Étude des Mouvements Sociaux (CEMS) na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) v Paříží a od ledna 2020 působí na Filozofickém ústavu AV ČR  jako hostující post-doktorandka. Doktorský titul získala v roce 2019 za práci věnovanou sociálnímu myšlení P. Ricoeura. Aktivně se účastní činnosti Ricouerova fondu a má na starosti správu sociálních médií v Society for Ricoeur Studies. Zúčastnila se mnoha mezinárodních konferencí a seminářů v Evropě (Paříž, Toulouse, Lisabon, Barcelona, Krakow, Antwerpy), ve Spojených státech (Los Angeles, Boston, Chicago) a v Kanadě (Montreal, Toronto). Publikovala kapitoly v kolektivních monografiích o Ricouerovi (Ricœur and the Lived Body, Lanham: Lexington Books, 2020; The Ambiguity of Justice: New Perspectives on Paul Ricœur’s Approach to Justice, Boston/Leiden: Brill, 2020) a několik článků v mezinárodních časopisech. Během svého působení ve Francii organizovla několik workshopů věnovaných Ricouerově filosofii. Ve svém post-doktorandském projektu se zabývá výzkumem kolektivní paměti a jejího přenosu. Teoreticky se tento projekt opírá o Patočkovo fenomenologické pojetí dějinnosti a o Ricouerovu hermeneutickou fenomenologii.

 

číst dál

 

MARTIN RITTER

Ritter výřez adorno diskuse

 


Martin Ritter (1977) vystudoval obor filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 2007 obhájil disertační práci o Benjaminově filosofii, jež později vyšla pod názvem Filosofie jazyka Waltera Benjamina (2009). V letech 2007–2018 působil na FF UK jako odborný asistent, v současnosti externě vyučuje na Fakultě humanitních studií UK. Od roku 2010 je zaměstnancem Filosofického ústavu AV ČR. Soustředí se na fenomenologii (zejména myšlení Jana Patočky), kritickou teorii a německou mediální filosofii. Do češtiny přeložil řadu filosofických děl (Adorno, Bhabha, Rorty, Žižek ad.), připravil též třísvazkový Výbor z díla Waltera Benjamina (2009, 2011, 2016). Publikoval desítky odborných studií, k jeho posledním knižním publikacím patří Poznáním osvobozovat budoucí. Benjaminova teorie pravdy (2018) a Into the World. The Movement of Patočka’s Phenomenology (2019).

CV ke stažení: 

 

číst dál

MICHAEL HAUSER

hauser1

Doc. Michael Hauser, Ph.D. (1972) vystudoval obor filosofie na Filozofické fakultě UK. Od roku 1998 působí ve Filosofickém ústavu AV ČR a od roku 2003 přednáší na Pedagogické fakultě UK. V letech 2006-2009 byl řešitelem juniorského grantu GA AV ČR  „Negativní humanismus". Je zakladatelem občanského sdružení SOK, které na interdisciplinárním základě rozvíjí sociálně kritické myšlení. Publikuje v Salonu – literární příloze deníku Právo, Literárních novinách, A2, Hostu, Deníku Referendum, Alarmu. Věnuje se též překladatelské činnosti. Přeložil mj. knihu Slavoje Žižka, Nepolapitelný subjekt a spolu s M.Váňou Adornovu-Horkheimerovu Dialektiku osvícenství. Vedle práce vědecké a pedagogické vyvíjí také činnost popularizační. Přednáší pro širokou veřejnost v ČR, na Slovensku, v Polsku, účastní se diskusí v médiích.
Je autorem knih Adorno: moderna a negativita,  Prolegomena k filosofii současnosti. Humanismus nestačí. Rozhovor se Slavojem Žižkem nebo Cesty z postmodernismu. Filosofická reflexe doby přechodu.

V letech 2017 - 2019 byl hlavní řešitelem grantu GAČR "Jednota a mnohost v současném myšlení", jehož cílem bylo teoreticky uchopit pojem jednoty a mnohosti, který vzniká v teoriích po konci postmodernismu a z tohoto hlediska interpretovat prolínání postmodernistických a premodernistických motivů v teologii radikální ortodoxie (John Milbank). Na projektu spolupracoval s Jakubem Ortem a Joe Feinbergem (Oddělení moderní české filosofie FLÚ AV ČR).
Od roku 2020 je předsedou oborové rady doktorských studií Filozofie výchovy a vzdělávání na Pedagogické fakultě UK. Doktorské studium se uskutečňuje ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR.

 

číst dál

 

JAN BIERHANZL

bierhanzel1

 

 

 

Jan Bierhanzl je vědeckým pracovníkem v Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a odborným asistentem pro obor francouzská filosofie v Komunikativním modulu na FHS UK. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje především na následující oblasti: současná francouzská filosofie, Emmanuel Levinas, etika a politika, estetika. Napsal mimo jiné monografii La rupture du sens. Corps, langage et non-sens dans la pensée d'Emmanuel Levinas. V roce 2015 získal Prémii Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let. V roce 2019 získal Fullbrightovo stipendium na Pennsylvania State University.

 

číst dál



HYNEK JANOUŠEK

janouek1


 

 



(1977) Vystudoval filosofii na FFUK v Praze, kde obhájil také svou dizertaci k teorii soudu u Brentana, Meinonga a Husserla. Věnuje se výzkumu historických základů a kontextu vzniku Husserlovy fenomenologie zejména ve vztahu k filosofii Franze Brentana a jeho žáků (Marty, Twardowski, Meinong, Kraus, Ehrenfels). Další oblastí jeho zájmu je na jedné straně empirická filosofie Davida Huma, na straně druhé pak racionalistická filosofie Bernarda Bolzana. Myšlenkový přínos těchto autorů se snaží prostředkovat současnému diskurzu fenomenologie a filosofie mysli tak, aby se odhalily některé jeho základní předpoklady a přehlédnuté možnosti jeho dalšího rozvoje. V překladech a komentářích ho také prostředkuje širší odborné veřejnosti.

Curriculum Vitae in English: 

 

číst dál


PETR PRÁŠEK

foto pp

 

 

Dr. Petr Prášek působí na Oddělení současné kontinentální filosofie AV ČR jako postdoktorandský pracovník. Doktorský titul získal v roce 2019 na Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne a na Univerzitě Karlově v Praze (školitelé: prof. R. Barbaras, prof. M. Petříček). Jeho disertační práce, Le devenir-autre de l’existence. Essai sur la phénoménologie contemporaine, byla rektorem Univerzity Karlovy v roce 2020 oceněna Bolzanovou cenou.

Mezi jeho publikace patří zejména monografie věnovaná filosofii Gillesa Deleuze (Člověk v šíleném dění světa: Filosofie Gillesa Deleuze, Praha, 2018) a řada článků o současné francouzské fenomenologii. Všechny tyto texty se zabývají analýzou dění lidské existence. Ve svém současném projektu P. Prášek své bádání rozšiřuje a soustředí se na meta-etické implikace dynamických popisů existence: výsledky bádání současné fenomenologie ve Francii se pokouší aplikovat na aktuální problémy, jako jsou ekologické otázky anebo problematika fake news. 

 

 

číst dál



VÍT POKORNÝ

pokornyvit2021

 




Absolvoval studium jednooborové filosofie na ÚFaR FF UK (dipl. práce u M. Petříčka) a postgraduálního oboru Humanitní studia - Obecná antropologie na FHS UK (dizertace u S. Komárka). Kromě působení na Filosofickém ústavu vyučuje filosofii a antropologii na Katedře politologie a filosofie UJEP v Ústí nad Labem. Publikuje v oblasti filosofie a kognitivní antropologie, zabývá se zkoumáním psychedelik, filosofií médií a rhizomatikou. Je členem  Společnosti pro estetiku. Spolupodílel se na řešení grantech GAČR M. Nitscheho Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace a Fenomenologie zvukového prostředí. Je autorem skript Postmoderní filosofie, knihy Myslet z psychedelické zkušenosti. Transdisciplinární interpretace a spoluautorem knihy Antropologie vnímání. Ve své práci usiluje o hledání průniků mezi vědeckými obory - filosofií, psychologií, antropologií, estetikou a ekologickým myšlením a o nalezení komplexní transdisciplinární perspektivy.
 

číst dál


ROBIN ROLLINGER

rollinger

 

 



Robin Rollinger se zabývá fenomenologií a rakouskou filosofií. Kromě toho publikuje v oblasti logiky a psychologie 19. století. Mezi jeho významné publikace patří Husserl's Position in the School of Brentano (1999) a Austrian Phenomenology (2008). Je autorem mnoha časopiseckých článků a editorem dvou svazků sebraných spisů E. Husserla (Husserliana).

R. Rollinger: CV and publikace

 

číst dál



GEOFFREY DIERCKXSENS

dierckxsens2

 


Geoffrey Dierckxsens (Ph.D.) je vedoucím Interdisciplinární výzkumné laboratoře pro bioetiku, které je součástí Oddělení současné kontinentální filosofie Filozofického ústavu AV ČR v Praze. Titul Ph.D. získal na univerzitě v Antwerpách. Poté pracoval jako výzkumný pracovník na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) v Paříži a jako postdoktorand na Filozofickém ústavu.
Specializuje se na francouzskou fenomenologii a hermeneutiku a na jejich vztahy se současnou analytickou filozofií (morální teorie a filozofie mysli), a tak ná bioetiku. Je také hostujícím editorem speciálního čísla časopisu TOPOI věnovaného vztahům mezi bioetikou a enaktivismem.
K jeho významným publikacím patří 
Imagination, Narrativity and Embodied Cognition” (Philosophy South, 2018), The Animal Inside. Essays at the Intersection of Philosophical Anthropology and Animal Studies (Rowman and Littlefield, 2017), “Responsibility and the Physical Body. Paul Ricoeur on Analytical Philosophy of Language, Cognitive Science (2017), Task of Phenomenological hermeneutics” (Philosophy Today, 2017), a Paul Ricœur’s Moral Anthropology: Singularity, Responsibility and Justice (Lexington Books, 2017). 

CV v angličtině: 

 

číst dál

 

BARBORA VRÁBLOVÁ

vráblováb

 

 

 


Barbora Vráblová vystudovala Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. V současné době dokončuje svou dizertační práci v oboru teoretické právní vědy. Její právním výzkum se zaměřuje na občansko právní aspekty poskytování paliativní péče. Barbora vystudovala také magisterský program Lékařská etika a právo na Kings College of London, kde se zabývala zejména studiem právních a etických aspektů komerčního surogátního mateřství. Dále studovala na Sherwin B. Nuland Institute in Bioethics na Yale University. 

V současnosti pracuje jako společnice v právnické firmě, která se specializuje na lékařské právo a vyučuje lékařské právo v rámci několika institucí, včetně Právnické fakulty UK a Třetí lékařské fakulty UK. Je aktivní členkou České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

 

 

LASSE BERGMANN

Lasse Bergmann

 

 

 

Lasse Bergmann se zabývá filosofií mysli a kognitivní vědou, přičemž se soustředí zejména na vtělené a enaktivní pojetí poznávání a morálního jednání. Hlavní vzdělání získal na Institutu kognitivních věd v Osnabrücku, kde získal doktorský titul v roce 2017. Ve svém výzkumu se zaměřuje na zkušenost normativity v kontextu kulturní, sociální a interpersonální situovanosti. Mezi jeho další odborné zájmy patří bioetika, experimentální etika, morální a vývojová psychologie, etika a umělá inteligence.

MINDS AND MORALS - Lasseho weblog
Lasse's profil na ResearchGate

 


TERESA BARON

BaronT

 

 

 

Teresa Baron se zabývá bioetikou, zejména pak otázkami reprodukční etiky, konkrétně vztahem mezi biologickým a morálním rodičovstvím. Doktorský titul na University of Southampton ve Velké Británii. K jejím posledním publikacím patří texty jako Gestationalism and the Rights of Adolescent Mothers, Moral Philosophy and Politics, nebo A lost cause? Fundamental problems for causal accounts of parenthood.

 

SPOLUPRACUJÍCÍ NA PROJEKTECH

 

DAN SWAIN

swain

 

 

Dan Swain dokončil dizertační práci  věnovanou Marxově etice na University of Esex v r. 2014. Publikuje o Marxovi a Marxismu, včetně dvou knih None So Fit to Break the Chains: Marx’s Ethics of Self-Emancipation (2019) and Alienation: An Introduction to Marx’s Theory (2012) a kapitoly v Oxford Handbook of Karl Marx. V roce 2015 se stal členem Katedry humanitních věd České zemědělské univerzity v Praze, kde vyučuje filosofii a politologii. V roce 2019 se stal členem Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu AV ČR, a to v rámci GAČR projektu nazvaného k "K nové ontologii sociální koheze".
V rámci tohoto projektu se zabývá pojmem prefigurativní politiky a jejího využití v teorii a praxi sociálních hnutí. Tento pojem se týká toho, jakými různými způsoby je v teorii i v praxi sociálních hnutí representována budoucnost, k níž směřují. Tento výzkum se tak protíná s různými tématy současné filosofie, např. se vztahem mezi kritickou teorií a praxí, s pojmem dějin a paměti, s utopií a dystopií či s pojmy performance a performativity.

 

číst dál

 
IVAN GUTIERREZ

Gutierrez2

 

 

 

Ivan Gutierrez se narodil v USA a vyrůstal v USA, v Kolumbii a v Mexiku. Vystudoval filosofii v State University of New York at Binghamton, University of Wisconsin–Madison a v Praze a na FF UK, kde získal PhD za práci na téma vtělenost ve vztahu k novým technologiím. Od ledna 2020 působí v Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR jako spoluřešitl grantu Fenomenologická zkoumání zvukového prostředí. Kromě toho vyučuje filosofii na na Anglo-American University v Praze. ntenzivně se věnuje také překladatelské činnosti.

 

JIŘÍ ZELENKA

foto zelenka nove

 

 

 

Vystudoval Německou a francouzskou filosofii na FHS UK. V diplomové práci vedené Doc. Karlem Novotným se věnoval problematice původu intencionality v pozdním Husserlově myšlení. Na stejném místě nyní pokračuje ve studiu doktorského oboru Německé a francouzské filosofie. Ve své dizertační práci se věnuje problematice fenomenologie instinktů a transcendentální subjektivity. V letech 2020 až 2022 se podílí na řešení projektu GAČR pod názvem „Phenomenological Investigations of Sonic Environments“ vedeném Martinem Nitschem.

BÝVALÍ ČLENOVÉ



JIŘÍ PECHAR

pechar1

 



Doc. Dr. Jíří Pechar se narodil r. 1929 v Příbrami. Po studiích na FF UK pracoval v Nakladatelství Československé akademie věd, odkud odešel v r. 1958. Do r. 1990 se živil jako překladatel. V r. 1990 se stal vedoucím Oddělení pro filosofii 20. století na FLÚ. Od r. 2009 působí jako vědecký pracovník. Přednášel také na FF UK, kde se r. 1996 habilitoval pro obor francouzská a srovnávací literatura.
Vedle četných překladů beletrie (např. dílo M. Prousta či poezie Ph. Jaccotteta), přeložil Smutné tropy a Myšlení přírodních národů C. Lévi-Strausse, některá díla Freudova, Wittgensteinova Filosofická zkoumání či Lyotardovy práce o postmoderní situaci. Spolupracoval na předkladech knih od Husserla, Hiedeggera, Austina, Derridy nebo Merleau-Pontyho. Po r. 1968, kdy publikoval knihu Francouzský nový román a díky sovětské okupovace mohl  dále vydávat jen v samizdatových edicích Petlice a Kvart.
Absolvoval několik studijních pobytů ve Francii a studijní pobyt ve Vídni jako visiting fellow Institutu pro vědy o člověku ve Vídni.
V letech 1990-91 byl předsedou Obce překladatelů. V r. 1991 byl jmenován důstojníkem řádu Akademických palem ve Francii (Officier dans L'Ordre des Palmes académiques). Získal cenu Toma Stopparda za r. 1997, r. 2000 získal čestnou oborovou medaily F. Palackého a roku 2008 medaily Josefa Hlávky. Získal také státní cenu za své překladatelské dílo.

 

číst dál


JAN PUC

puc

 

Jan Puc vystudoval filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky, FF UK, kde také získal doktorský titul. Zabývá se fenomenologií tělesnosti, lidskou individualitou a identitou, povahou vědomí v evropském a buddhistickém kontextu, zdroji lidské tvořivosti a analýzou hry a hravosti. Magisterskou práci „Být sám sebou: Heideggerův pojem autenticity a jeho kritika“ obhájil v roce 2009. Svou disertační práci věnoval vztahu znaků, vyjadřování, tvořivosti a tělesnosti. Je spoluvydavatelem knihy „Nitro a svět“ (sv. 8/1 Sebraných spisů Jana Patočky), sborníku „Filosofie lidského, příliš lidského“ o F. Nietzschem a spoluvydavatelem a překladatelem výboru z prací E. Gendlina „Dialog s prožíváním“.

 

číst dál

 

JAKUB ORT

ortjakub

 

 



Vystudoval Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V diplomové práci se věnoval politické teologii J. B. Metze a jejímu vztahu ke kritické teorii Frankfurtské školy.
V letech 2017  - 2019 spolupracoval na projektu GAČR „Jednota a mnohost v současném myšlením“ vedeném Michaelem Hauserem. Zkoumá myšlení Johna Milbanka a filosofické a teologické hnutí radikální ortodoxie z perspektivy současné kritiky postmoderního myšlení.
Připravuje pořad o náboženství a společnosti v Českém rozhlase (pořad Hergot! na Rádiu Wave) a pravidelně publikuje na webu A2larm.
 

číst dál


JAN ČERNÝ

cernyjan maly

 

 

Jan Černý vystudoval Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity, kde získal magisterský titul z české a latinské filologie. Poté vystudoval evangelickou teologii na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2014 získal titul PhD na téže fakultě za práci na téma Jevení a spása. Subjektivita v materiální fenomenologii Michela Henryho. Vyučuje filosofii na Filosofické fakultě Univerzity Hradec Králové. V letech 2016 - 2018 působil jako postdoktorand ve Filosofickém ústavu AV ČR jako spoluřešitel grantu Za fenomenologii sociality.
 

číst dál


ANNE GLÉONEC

Gleonec

 

 

 

Anne Gléonec je filosofka. Po pěti letech výuky ve Francii pokračovala ve své filosofické práci a výuce na CEFRESu v Praze, na Fakultě humanitních studií a na Filozofickém ústavu AV ČR. Ve své disertaci se věnovala problému analogie politického a biologického těla. Je autorkou knihy of Merleau-Pontyho pojetí pasivity. Nyní se věnuje současným tématům na pomezí přírodních a společenskýc věd, zejména otázkám bioetiky a biopolitiky.

Profil na webu Noc filozofů: https://philonight.hypotheses.org/795


CARLO IERNA

carloierna1
 

 

A researcher and lecturer in philosophy at the Radboud University Nijmegen, Leiden University, and the Free University Amsterdam.
He has previously been part-time, fixed-term lecturer at the Vrije Universiteit Amsterdam (Feb-Mar and Sep-Oct 2017 and Feb-Mar 2018), Utrecht University (Nov 2018-Jan 2019), Leiden University (Sep 2018-Feb 2019), and the University of Groningen (2016-2017 and 2017-2018).
During 2017 he was part of the research team working on the project “From Logical Objectivism to Reism: Bolzano and the School of Brentano”, together with Robin Rollinger and Hynek Janousek, and member of the Institute of Philosophy at the Czech Academy of the Sciences.

Carlo Ierna website:https://blog.ierna.name
Profil na Universiteit Leiden: https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/carlo-ierna#tab-1
Profil na Radbound University: https://www.ru.nl/english/people/ierna-c/


ISTVÁN FAZAKAS

 

István Fazakas makes research on phenomeonolgy of phantasy and imagination. He is a former student of the Ecole Normale Supérieur, and he is currently doing his Ph.D. at Charles University and at the Bergische Universität Wuppertal on the phenomenology of Husserl and M. Richir. He focuses on philosophy of perception, phenomenological aesthetics, E. Husser, and M. Richir, contemporary french phenomenology and german idealism.

Profil na LinkedIn: https://cz.linkedin.com/in/istv%C3%A1n-fazakas-1b5841147