KAREL NOVOTNÝ

Novotny1 maly

 

 


Doc. Karel Novotný, MA, PhD, DSc. Vystudoval obor Filosofie/fyzika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a obor Filosofie/politická věda na Katholische Universität Eichstätt v Německu. Doktorské studium absolvoval na Université Paris XII - Créteil a na FF UK. V r. 2012 získal titul docent na FF Univerzity Palackého v Olomouci a jako pracovník FLÚ AV ČR získal v r. 2016 titul Doktor věd.

Pracoval v Archivu J. Patočky (1992-2000) a vyučoval v Ústavu filosofie a religionistiky UK (1993-2000). Nyní působí jako vedoucí vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu, na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy je koordinátorem mezinárodního programu Erasmus Master Mundus "Německá a francouzská filosofie v Evropě“, a spolu s doc. Hansem Rainerem Seppem je ředitelem Středoevropského institutu pro filosofii (www.sif-praha.cz). Je nositelem ceny AV ČR za vynikající výsledky vědeckého výzkumu (2014) a Řádu Francouzské republiky Rytíř akademických palem (2015).

Zabývá se německou a francouzskou fenomenologií, hermeneutikou, německou klasickou filosofií, filosofickou antropologií a filosofií dějin. Řešitel grantů GA AV, GA ČR a koordinátor programů PRVOUK P 18 „Fenomenologie a sémiotika“ (2012-2016), a PROGRES Q21 „Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice“ (2017-2021). Je autorem čtyř monografií, (spolu-)editorem šesti kolektivních monografií, dvou edic pramenů a jedné antologie, publikoval více než 50 článků, z toho 26 v mezinárodně uznávaných periodikách, 18 v zahraničních monografiích, je autorem několika překladů (Kant, Husserl, Henry, Richir...) 

 


Oblasti odborného zájmu:

Německá a francouzská fenomenologie, hermeneutika, německá klasická filosofie, filosofická antropologie a filosofie dějin.


Významné publikace:

Nielsen, K., Novotný, K., Nenon, T. 2016. Kontexte des Leiblichen / Contexts of corporeality. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz

Novotný, K. 2016. Relevance subjektivity. Tělo a duše z hlediska fenomenologie afektivity. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Novotný, K., Rodrigo, P., Slatman, J., Stoller, S. (eds.) 2013. Corporeity and Affectivity. Dedicated to Maurice Merleau-Ponty. Brill.

Novotný, K. 2012. La genèse d'une hérésie. Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Patočka. Bibliothèque de l'histoire de la philosophie. Nouvelle série. Librairie Philosophique. Paris: J. VRIN.

Novotný, K. 2012. Neue Konzepte der Phänomenalität. Essais zur Subjektivität und Leiblichkeit des Erscheinens. Orbis phaenomenologicus, Bd. 26, Würzburg: Verlag Königshausen und Neumann.

Novotný, K. 2010. O povaze jevů. Úvod do současné francouzské fenomenologie. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Novotný, K. (ed.) 2010. Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii. Praha/Červený Kostelec: OIKOYMENH/Pavel Mervart.


Členství v odborných institucích:

Člen Oborových rad postgraduálního studia filosofie na Filosofické fakultě UK v Praze (od r. 2006) a na Fakultě humanitních studií UK v Praze (od r. 2013). Od r. 2007 člen Vědecké rady FHS UK a členem Výkonné rady konsorcia programu Erasmus Master Mundus EuroPhilosophie, „Německá a francouzská filosofie v Evropě“, od r. 2009 členem Rady Association Europhilosophie. Členem vědeckých rad časopisů Horizon. Studies in Phenomenology, Interpretationes. Studia Phaenomenologica Europaenea (Acta Universitatis Carolinae), Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy, Philosophie, Reflexe, Lidé města.

Web:

SIF: Středoevropský institut filosofie

Profil na FHS UK