ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR

     
   

Oddělení se zabývá systematickým výzkumem otázek z oblasti filosofie tělesnosti, mysli, jazyka, intersubjektivity, performativní filosofie a dalších příbuzných oblastí. Tato témata jsou zpracovávána z perspektiv inspirovaných především německou a francouzskou filosofií dvacátého století (zejména fenomenologií, hermeneutikou, post-strukturalismem, psychoanalýzou a kritickou teorií). Oddělení rovněž klade důraz na transdiciplinární výzkum a interakci mezi filosofií a ostatními vědními disciplínami jako je teorie umění, psychologie, antropologie, lingvistika, sociologie, ale i biologie a neurověda. Mezi hlavní tematické okruhy, na něž jsou zaměřeny jednotlivé výzkumné projekty, patří: 1) fenomenologie subjektivity, tělesnosti a afektivity; 2) fenomenologická filosofie jazyka a mysli a její brentanovské kořeny; 3) filosofie intersubjektivity a sociality ve fenomenologickém a postfenomenologickém kontextu; 4) filosofie performativity; 5) fenomenologická topologie a metodologie spleti; 6) kritická teorie postmodernismu.

Kromě pravidelné publikační aktivity v předních zahraničních periodicích a nakladatelstvích (Springer, Brill, Vrin, PUF, Routledge, De Gruyter aj.) členové oddělení pořádají každoročně množství mezinárodních konferencí a workshopů s účastí renomovaných zahraničních badatelů (např. Badiou, Ranciere, Balibar, Malabou, Zahavi, Tronto, Bernasconi, Barbaras, Mulligan). Oddělení dlouhodobě spolupracuje na bázi řešení společných mezinárodních projektů a bilaterální mobility s řadou předních zahraničních pracovišť, mezi něž patří mj. katedra filosofie Paris Sorbonne, Husserlův Archiv při ENS Paris, Husserlův archiv při Universität zu Köln, Center for Advanced Research in Phenomenology při University of Memphis, Filosofické ústavy Polské a Slovenské akademie věd, Performance Philosophy network, aj.