ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČRMARTIN NITSCHE

nitsche1

 

 Vedoucí oddělení

Narozen 23. 6. 1975 v Ústí nad Labem. Zabývá se fenomenologií (Heidegger, Merleau-Ponty), topologií a filosofií umění. V letech 1993–1999 studoval obor filosofie – historie na FF UK. V roce 2007 tamtéž obhájil doktorskou práci ze systematické filosofie na téma Bytnost člověka v Heideggerových Příspěvcích k filosofii. Od roku 2000 pracuje jako odborný asistent na Filosofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, kde učí fenomenologii a filosofii umění. Od roku 2010 je vědeckým pracovníkem Filosofického AV ČR. V roce 2016 se habilitoval jako docent pro obor filosofie na FHS UK. V ak. roce 2016/17 byl stipendistou Fulbrightovy nadace na UCLA, Department of Political Science.
Vydal monografie Metodická přednost spleti. Tranzitivně-topologický model fenomenologie, Die Ortschaft des Seins. Martin Heideggers phänomenologische Topologie, Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii a Z příhodného. Fenomenologická interpretace Heideggerových Příspěvků k filosofii. 

 

 

číst dál

ALICE KOUBOVÁ

alice2

 

 

Zástupkyně vedoucího

Alice Koubová je držitelkou titulu PhD v oboru matematika (2001, Karlova Universita v Praze) a titulu PhD v oboru filosofie (Université Paris X). Jako vědecká pracovnice Filosofického ústavu Akademie věd se orientuje především na témata performance, performativity, expresivity, (mezi)tělesnosti, identity, sociality, etiky a metodologie v rámci filosofie performance, uměleckého výzkumu a aplikované filosofie. Zmíněná témata rozvíjí v rámci dlouhodobé výuky na AMU v Praze a dalších uměleckých školách, jako hlavní organizátorka mezinárodní asociace Performance Philosophy, i jako hlavní řešitelka grantového projektu „Performativita ve filosofii: kontexty, metody, důsledky“ (GAČR). Svůj výzkum rozvíjí ve spolupráci mnoha českými i zahraničními institucemi, např. Philosophy on Stage, Vídeň; Mbody. Research in Media, Somatics, Dance and Philosophy, Freiburg; Soundcheck Philosophy, Halle; TEAK, Helsinki; Zentrum für Performance Studies, Universität Bremen; Theatre Academy Malmö, Lund University; Janáčkova akademie múzických umění, Brno. Podílí se rovněž na projektech s českými divadly a uměleckými institucemi (Studio Alta, Alfréd ve Dvoře, Národní Divadlo, Divadelní ústav), a to především formou přípravy a vedení veřejných diskuzí na politicko-umělecká témata, dramaturgických konzultací a poskytování zpětné vazby na umělecká představení. 

Kromě svých aktivit na pomezí filosofie a umění je Alice Koubová rovněž členkou řešitelského týmu projektů „Za fenomenologii sociality“ (GAČR) a „Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě“ (TAČR), kde přispívá ke zkoumání velké šíře uplatnění filosofie ve veřejném prostoru a při hledání odpovědí na současné společenské otázky. Je autorkou knih Self-Identity and Powerlessness (Brill, 2013), Mimo princip identity (Filosofia, 2007) a dalších knih a odborných článků v mezinárodních časopisech a nakladatelstvích. Je držitelkou prémie Otto Wichterle (2014), ceny Libellus Primus (2008) a ceny Josefa Hlávky (2000).

English Curriculum Vitae: 

číst dál


PETR KOUBA

kouba2

 

Petr Kouba vystudoval filosofii na FF UK, kde pak pokračoval v doktorském studiu. Během doktorského studia absolvoval studijní pobyty na Universität Zürich (2000-2001), Duquesne University v Pittsburghu (2001-2002) a Université de Lausanne (2003-2004). Po ukončení doktorského studia přednášel na Anglo-American College v Praze a v rámci zahraničního programu CERGE-EI při Karlově universitě. Od roku 2006 učí na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Je autorem knihy Fenomén duševní poruchy. Perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie (2006, 2012 vyšla německy) a spoluautorem kolektivních monografií Dynamic Structure. Language as an Open System (2007), Medicína v kontextu západního myšlení (2008) a Franz Kafka: Minority Report (2010). 

číst dál


PETR URBAN


Urban.foto.web.OSKF maly

 

Vystudoval filosofii na univerzitách v Praze, Berlíně a Lovani. V roce 2008 získal titul PhD na Filosofické fakultě UK v Praze. Od roku 2004 působí jako vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR, kde také v letech 2009 - 2019 vedl Oddělení současné kontinentální filosofie.
Je řešitelem a spoluřešitelem několika domácích i mezinárodních grantových projektů v oblasti fenomenologické filosofie. V roce 2012 obdržel Prémii Otto Wichterleho udělovanou Akademií věd ČR za mimořádný vědecký přínos badatelů do 35 let věku. Získal překladatelské Stipendium Paula Celana na IWM ve Vídni (2013) a Fulbright-Masarykovo stipendium na City University of New York (2013/14).
Vyučoval filosofii a etiku na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, na Fakultě managementu VŠE a na Filosofické fakultě UK.
Je editorem knih Geburt der Phänomenologie (2010), Filosofie tělesnosti (2011) a autorem monografie
Raný Husserl a filosofie jazyka (2013).


English Curriculum Vitae: 

číst dál


KAREL NOVOTNÝ

Novotny1 maly

 

 

Doc. Karel Novotný, MA, PhD, DSc. Vystudoval obor Filosofie/fyzika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
a obor Filosofie/politická věda na Katholische Universität Eichstätt v Německu. Doktorské studium absolvoval na Université Paris XII - Créteil a na FF UK. V r. 2012 získal titul docent na FF Univerzity Palackého v Olomouci a jako pracovník FLÚ AV ČR získal v r. 2016 titul Doktor věd.

Pracoval v Archivu J. Patočky (1992-2000) a vyučoval v Ústavu filosofie a religionistiky UK (1993-2000). Nyní působí jako vedoucí vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu, na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy je koordinátorem mezinárodního programu Erasmus Master Mundus "Německá a francouzská filosofie v Evropě“, a spolu s doc. Hansem Rainerem Seppem je ředitelem Středoevropského institutu pro filosofii (www.sif-praha.cz). Je nositelem ceny AV ČR za vynikající výsledky vědeckého výzkumu (2014) a Řádu Francouzské republiky Rytíř akademických palem (2015).
Zabývá se německou a francouzskou fenomenologií, hermeneutikou, německou klasickou filosofií, filosofickou antropologií a filosofií dějin. Řešitel grantů GA AV, GA ČR a koordinátor programů PRVOUK P 18 „Fenomenologie a sémiotika“ (2012-2016), a PROGRES Q21 „Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice“ (2017-2021). Je autorem čtyř monografií, (spolu-)editorem šesti kolektivních monografií, dvou edic pramenů a jedné antologie, publikoval více než 50 článků, z toho 26 v mezinárodně uznávaných periodikách, 18 v zahraničních monografiích, je autorem několika překladů (Kant, Husserl, Henry, Richir...) 

číst dál

 

JOSEF FULKA

fulka3


 

Vystudoval Filozofickou fakultu FF UK, obor filosofie (doktorské studium ukončeno 2003). Kromě Filosofického ústavu působí v současné době na Fakultě humanitních studií FF UK a na Undergraduate Program in Central European Studies (CERGE-EI) v Praze. V letech 2013 – 2014 obdržel Fulbrightovo stipendium na katedře Communication Studies, University of Austin, Texas. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje především na filosofii 18. a 20. století a literární teorii. Přeložil množství důležitých titulů z francouzštiny a angličtiny - R. Barbaras, J. Kristeva, R, Barthes, E. Laclau, L. Althusser, M. Foucault, J. Butler, L. Harlan, C. Lévi-Strauss, J. Ranciér, M. Richir, A. Badiou, G. Diídi. Huberman, P. Klossowski, M. Maffesoli a další. Publlikuje také v časopisech Souvislosti, Svět a divadlo či Analogon.

 

číst dál

MICHAEL HAUSER

hauser1

 

Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (1972) vystudoval obor filosofie na Filozofické fakultě UK. Od roku 1998 působí ve Filosofickém ústavu AV ČR a od roku 2003 přednáší na Pedagogické fakultě UK. V letech 2006-2009 byl řešitelem juniorského grantu GA AV ČR  „Negativní humanismus". Je zakladatelem občanského sdružení SOK, které na interdisciplinárním základě rozvíjí sociálně kritické myšlení. Publikuje v Salonu – literární příloze deníku Právo, Literárních novinách, A2, Hostu, Deníku Referendum, Alarmu. Věnuje se též překladatelské činnosti. Přeložil mj. knihu Slavoje Žižka, Nepolapitelný subjekt a spolu s M.Váňou Adornovu-Horkheimerovu Dialektiku osvícenství. Vedle práce vědecké a pedagogické vyvíjí také činnost popularizační. Přednáší pro širokou veřejnost v ČR, na Slovensku, v Polsku, účastní se diskusí v médiích.
Je autorem knih Adorno: moderna a negativita,  Prolegomena k filosofii současnosti. Humanismus nestačí. Rozhovor se Slavojem Žižkem nebo Cesty z postmodernismu. Filosofická reflexe doby přechodu.

V letech 2017 - 2019 je hlavní řešitelem grantu GAČR "Jednota a mnohost v současném myšlení", jehož cílem je teoreticky uchopit pojem jednoty a mnohosti, který vzniká v teoriích po konci postmodernismu a z tohoto hlediska interpretovat prolínání postmodernistických a premodernistických motivů v teologii radikální ortodoxie (John Milbank). Na projektu spolupracuje s Jakubem Ortem (Oddělení současné kontinentální filosofie) a Joe Feinbergem (Oddělení moderní české filosofie).

Jako kandidát Filosofického ústavu AV ČR byl v roce 2014 zvolen Poslaneckou sněmovnou členem rady ČT.

 

číst dálHYNEK JANOUŠEK

janouek1


 

 (1977) Vystudoval filosofii na FFUK v Praze, kde obhájil také svou dizertaci k teorii soudu u Brentana, Meinonga a Husserla. Věnuje se výzkumu historických základů a kontextu vzniku Husserlovy fenomenologie zejména ve vztahu k filosofii Franze Brentana a jeho žáků (Marty, Twardowski, Meinong, Kraus, Ehrenfels). Další oblastí jeho zájmu je na jedné straně empirická filosofie Davida Huma, na straně druhé pak racionalistická filosofie Bernarda Bolzana. Myšlenkový přínos těchto autorů se snaží prostředkovat současnému diskurzu fenomenologie a filosofie mysli tak, aby se odhalily některé jeho základní předpoklady a přehlédnuté možnosti jeho dalšího rozvoje. V překladech a komentářích ho také prostředkuje širší odborné veřejnosti.

Curriculum Vitae in English: 

 

číst dál

 

MARTIN RITTER

ritter0


 

Martin Ritter (1977) vystudoval filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. V letech 2003–2008 působil v Archivu Jana Patočky, v letech 2007–2018 vyučoval filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze, od roku 2010 působí jako vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu AV ČR. Specializuje se na fenomenologii Jana Patočky a na myšlení Waltera Benjamina, v současnosti se soustředí na mediální filosofii. Intenzivně se věnuje také překladatelské činnosti, připravil mimo jiné tři svazky Výboru z díla Waltera Benjamina, přeložil klíčové práce Theodora W. Adorna, Richarda Rortyho, Slavoje Žižeka či Homi Bhabhy.

CV ke stažení: 

 

číst dál

 

JAN BIERHANZL

bierhanzel1

 

Jan Bierhanzl je vědeckým pracovníkem v Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a odborným asistentem pro obor francouzská filosofie v Komunikativním modulu na FHS UK. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje především na následující oblasti: současná francouzská filosofie, Emmanuel Levinas, etika a politika, estetika. Napsal mimo jiné monografii La rupture du sens. Corps, langage et non-sens dans la pensée d'Emmanuel Levinas. V roce 2015 získal Prémii Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let.

 

číst dál


ROBIN ROLLINGER

rollinger

 

 
Robin Rollinger se zabývá fenomenologií a rakouskou filosofií. Kromě toho publikuje v oblasti logiky a psychologie 19. století. Mezi jeho významné publikace patří Husserl's Position in the School of Brentano (1999) a Austrian Phenomenology (2008). Je autorem mnoha časopiseckých článků a editorem dvou svazků sebraných spisů E. Husserla (Husserliana).

R. Rollinger: CV and publikace

 

číst dál


GEOFFREY DIERCKXSENS

dierckxsens2

 

Geoffrey Dierckxsens získal doktorát z filosofie na University of Antwerp v Belgii. V současné době je post doktorandem na Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu AV ČR v Praze. V letech 2013 - 2014 studoval na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) v Paříži. Jeho specializací je francouzská fenomenologie a hermeneutika, zejména ve vztahu k současné analytické filosofii (teoretická etika a filosofie mysli).
Geoffrey byl hostujícím editorem zvláštního čísla Études Ricœuriennes/Ricœur Studies 6, No. 2 věnovaného spravedlnosti a jejím hranicím. Mezi jeho publikace dále patří: “The Ambiguity of Justice” (Ricœur Studies, 2015), The Animal Inside. Essays at the Intersection of Philosophical Anthropology and Animal Studies (Rowman and Littlefield, 2017), “Responsibility and the Physical Body. Paul Ricoeur on Analytical Philosophy of Language, Cognitive Science, and the Task of Phenomenological Hermeneutics” (Philosophy Today, 2017) a Paul Ricœur’s Moral Anthropology: Singularity, Responsibility and Justice (Lexington Books, 2017).

 CV v angličtině: 

 

číst dálVÍT POKORNÝ

pokorny kuli

 


Absolvoval studium jednooborové filosofie na ÚFaR FF UK (dipl. práce u M. Petříčka) a postgraduálního oboru Humanitní studia - Obecná antropologie na FHS UK (dizertace u S. Komárka). Kromě působení na Filosofickém ústavu vyučuje filosofii na Katedře politologie a filosofie UJEP v Ústí nad Labem. Publikuje v oblasti filosofie a antropologie, zabývá se zkoumáním psychedelik, teorií prostředí a zkušenosti. Je členem  Společnosti pro estetiku. Spolupodílel se na řešení grantu GAČR M. Nitscheho Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace. Je členem výzkumného týmu v rámci Strategie AV21. Je autorem skript Postmoderní filosofie a knihy Myslet z psychedelické zkušenosti. Transdisciplinární interpretace. Ve své práci usiluje o hledání průniků mezi vědeckými obory - filosofií, psychologií, antropologií, estetikou a ekologickým myšlením a o nalezení komplexní transdisciplinární perspektivy.

 

číst dál

 

JAKUB ORT

Jakub Ort - Foto: Barbora Linková

 

Vystudoval Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V diplomové práci se věnoval politické teologii J. B. Metze a jejímu vztahu ke kritické teorii Frankfurtské školy.
V letech 2017  - 2019 spolupracuje na projektu GAČR „Jednota a mnohost v současném myšlením“ vedeném Michaelem Hauserem. Zkoumá myšlení Johna Milbanka a filosofické a teologické hnutí radikální ortodoxie z perspektivy současné kritiky postmoderního myšlení.
Připravuje pořad o náboženství a společnosti v Českém rozhlase (pořad Hergot! na Rádiu Wave) a pravidelně publikuje na webu A2larm.

 

číst dál

 

DAN SWAIN

swain

 

 

Dan Swain dokončil dizertační práci na téma Marxova etika sebe-osvobození (Marx's Ethics of Self-Emancipation) na Univerzitě v Essexu v roce 2014. Publikuje o Marxovi a Marxismu, včetně knihy o Marxově pojmu odcizení, kapitoly v Oxford Handbook of Marx, a knihy, která vyjde na základě jeho dizertace u nakladatelství Brill v řadě Historical Materialism.

V roce 2015 se stal členem Katedry humanitních věd České zemědělské univerzity v Praze, kde vyučuje filosofii a politologii. V roce 2019 se stal členem Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu AV ČR, a to v rámci GAČR projektu nazvaného k "K nové ontologii sociální koheze".

V rámci tohoto projektu se zabývá pojmem prefigurativní politiky a jejího využití v teorii a praxi sociálních hnutí. Tento pojem se týká toho, jakými různými způsoby je v teorii i v praxi sociálních hnutí representována budoucnost, k níž směřují. Tento výzkum se tak protíná s různými tématy současné filosofie, např. se vztahem mezi kritickou teorií a praxí, s pojmem dějin a paměti, s utopií a dystopií či s pojmy performance a performativity.

 

číst dál