____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

 
Filosofický ústav AV ČR

 

Blog


7. LACANOVSKÝ WORKSHOP V PRAZE

 
3. března 2018 v 10:00

 Akademické centrum Filosofického ústavu
Jilská 1, 110 00 Praha 1

pořádaný

Nouvelle École Lacanienne / New Lacanian School
a
Akademií věd České republiky -
Oddělením současné kontinentální filosofie 
 Lacan 1
 

Úvod do díla Jacquesa Lacana

Workshop povede Daniel Roy psychoanalytik
člen l’École de la Cause freudienne

POHLAVÍ A GENDER : PSYCHOANALYTICKÁ PERSPEKTIVA

Kromě Daniela Roy vystoupí:
Magdalena Kohout-Diaz s kasuistikou « Mladý muž a matrace »
Zuzana Svatošová (Pedagogická fakulta UK) s příspěvkem « Gender v obraze a vizuální gramotnost » 


Bližší informace: 
Josef Fulka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Magdalena Kohout-Diaz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tlumočení do češtiny je zajištěno

 

 
PERFORMING FOR OTHERS

A. Koubová a profesorka M. Nagel pořádají 16. 02. 2018 workshop na téma umění v socio-politických a interkulturních souvislostech navzaný

PERFORMING FOR OTHERS: LANGUAGE, POWER AND AGENCY IN A GLOBAL CULTURAL CONTEXT.

Workshop se věnuje čtení textů z oblasti kritické sociální teorie, kritické feministické teorie rasy, ale také filmům a sociálním médiím ve snaze porozumět transakční povaze interkulturních komunikačních strategií

 alice2

 

Akce se koná v zasedací místnosti Filosofického ústavu AV ČR v prvním patře na adrese Jilská 1.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 


NDTALKS:
NÁRODNÍ DIVADLO A KULTURNÍ DĚDICTVÍ DNES

 

 
20. 02. 2018
Moderuje: Alice Koubová
 
Účastníci: Yvona Kreuzmannová, Marta Ljubková, Jolana Matějková, Ondřej Lánský

Národní divadlo: nositel národního kulturního dědictví a výsostný prostor pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je to nesplnitelný paradox? Či slibná provokace? Jak toto zadání naplnit právě v dnešní politicko-společenské situaci? Co dnes chápeme jako naše národní dědictví? Jaké dědictví potřebujeme umělecky převzít, aktualizovat, zvědomovat, reinterpretovat? Jaká historická paměť v nás vyvolává emoční odezvu, kvasí v nás a bublá? Jak tyto emoce umělecky kultivovat, jak o nich přemýšlet? Co nás z naší minulosti ovládá natolik, že je třeba spíše zastavit jeho mohutnou implicitní moc? Potřebujeme národní sebeujištění skrze takřka identické opakovaní minulého uměleckými prostředky? Potřebujeme narušovat naše kulturní stereotypy, měnit se uměním? Co tím získáme a co tím ztratíme? Jakou budoucnost tím budeme tvořit?

Srdečně vás zveme na diskuzní večer, ve kterém názory přizvaných odbornic a odborníků budou pouze důležitou předehrou pro společnou živou diskuzi na dané téma. Přijďte nám pomoci porozumět poslání Národního divadla, kulturnímu prostoru České republiky ve 21. století, uprostřed měnící se Evropy a jejích sociopolitických vztahů.

Délka diskuze: 90 minut

 

 
RICOEUR SUMMER WORKSHOP
CALL FOR PAPERS

 

The Symbolic of Evil

25. - 29. 06. 2018

 
The Society for Ricoeur Studies and The Fonds Ricoeur have released a call for abstracts on
the six following topics (English only):
• Sin
• Dread
• From Spinoza to Freud
• Evil and its origins
• Omnipresent Tragic
• Evil and the challenges of justice
• Freedom and Evil

Instructions:
Please submit your abstracts (600- 1000 words) and your detailed bibliography by 
February 18, 2018 to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (EXTENDED DEADLINE).

Notification of acceptance will be sent out prior to
February 28, 2018.
Submission for final abstract (1000-1500 words)
and bibliography will be due by
April 15, 2018.

Note: Please kindly mention the page numbers for your main sources.

 

 

BETWEEN RESSENTIMENT
AND FORGIVENESS


 

 

Department of Contemporary Continental Philosophy
Czech Academy of Sciences

presents

09. 02. 2018; 11:00

Academic Conference Centre, Jilská/Husova

prof. MECHTHILD NAGEL
(SUNY Cortland)

 

Between Ressentiment and Forgiveness:
Transitional Justice in Rwanda
and South Africa


How do traumatized people respond to egregious harm? Revenge killings are understandable, but what if instead they set up tribunals to investigate the truth and grant amnesty to those who have confessed participating in committing outrageous atrocities? The global human rights community applauded the successor regimes in South Africa and Rwanda for taking the high moral road and involving lay persons in truth and reconciliation proceedings. My paper analyses critically claims of restorative justice and epistemic oppression.

 


 GRANT TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

 
Tým ve složení A. Koubová, J. Hvorecký a P. Urban získal prostředky na uskutečnění grantu "Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě."

Rozpočet grantu je cca 6,2 mil. KČ a bude řešen v letech 2018 - 2021.

 

 

 
JACQUES RANCIÈRE: POLITIKA FIKCE

 Výsledek obrázku pro Jacques Rancière: Politika fikce

 

M. Hauser pořádá 7. února 2018

ve Veletržním paláci přednášku

známého francouzského filosofa J. Rancièra

Vstup volný

francouzsky, simultánně tlumočeno do češtiny

 


TRANSFORMATIVE IMPACT: HOW DO RELIGIOUS CONVERSIONS CHANGE OUR LIFE-WORLD?

Přednáška M. Nitscheho o fenomenologie náboženské konverze se konala v rámci konference

PHENOMENOLOGY IN DIALOGUE: RELIGIOUS EXPERIENCE AND THE LIFEWORLD

v Berkeley v Kalifornii.

 
 
Konferenci pořádala SOPHERE: Society for phenomenology of Religious Experience, jejímž je M. Nitsche členem.

 


IMAGINACE A MYŠLENÍ VE HŘE DĚJIN

V nakladatelství Pulchra vyšla další kniha J. Pechara o vztahu literatury a filosofie

 pechar imaginace ve hre

 

Vztah mezi myšlením a imaginací má zcela zásadní význam pro literaturu i filosofii. Kniha, v níž je konfrontováno středoevropské vnímání reality s myšlením sousedních kultur ovlivněných odlišnou historií.
Nová kniha Jiřího Pechara (1929), estetika, literárního teoretika, filosofa a překladatele vřazuje český pohled na prolínání filosofie a literatury do kontextu světové tvorby a uvažování. Některé Pecharovy úvahy mají své východisko v nazírání na určitá literární díla nebo na určité literární osobnosti, ať je to v souvislosti se středověkým myšlením Dantova Božská komedie, v souvislosti s úsilím o kulturní syntézu Goethe, nebo v souvislosti s nejdramatičtějšími aspekty života jednotlivce i společnosti rozbor románových děl Tolstého a Dostojevského. 
Proustovo dílo dalo příležitost rozvinout jeho úvahy o prožitku toho, co se vymyká času, ale zároveň s tím i vazbě na vlastní já. S tématem imaginace souvisí ovšem i pasáž věnovaná Freudově interpretaci snů a vzpomínek z raného dětství, na kterou navazuje i úvaha o roli, jakou v určitých literárních dílech hrálo srovnání života a snu. V souvislosti s křesťanstvím a vírou Pechar vede také úvahy nad některými myšlenkami Jana Patočky. Skutečnost, že se v sledu jednotlivých partií knihy obráží i historie Evropy – se zvláštním zřetelem na historii českou, přemýšlí i nad někdejšími spory o smyslu českých dějin.

 


Když ruce mluví: Gesto a znakový jazyk 
v dějinách západního myšlení

V nakladatelství FF UK vyšla kniha J. Fulky o znakovém jazyce a hluchotě

 kdyz ruce mluvi fulka


Kniha filozofa, literárního teoretika a překladatele Josefa Fulky interpretuje některé - zejména filosofické - texty, jež tím nebo oním způsobem tematizují otázku gesta a znakového jazyka. V úvodu se zabývá některými metodologickými nesnázemi, které takový projekt nevyhnutelně obnáší, především složitým vztahem mezi gestikulací a znakovým jazykem. Až do 19. století nebyly tyto oblasti nijak striktně oddělovány a teprve ve století dvacátém se začala lingvistika znakových jazyků vyvíjet samostatně. První dvě kapitoly tematizují dvě paradigmata chápání hluchoty a znakového jazyka v západním myšlení: první z nich lze označit jako paradigma privativní, v jehož rámci je hluchota chápána jako deficit, druhé paradigma nahlíží hluchotu jako určitý typ diference, tedy jako přítomnost jiných komunikačních kompetencí a jiného "stylu" vnímání. Třetí kapitola se věnuje jazykovým genealogiím, především Condillacovi a Rousseauovi. A konečně poslední kapitola je věnována filosofii M. Merleau-Pontyho a jeho pojetí vztahu řeči a gesta.

 

100. VÝROČÍ ŘÍJNOVÉ REVOLUCE: 
rozhovor s M. Hauserem

M. Hauser poskytl serveru INFO.CZ rozhovor pod názvem:
100. výročí: Říjnová revoluce pomohla kapitalismu osvojit si lidskou tvář, tvrdí filosof Hauser.

 

 V rozhovoru se můžete také dočíst:

"Zdá se, že stoleté výročí revoluce oživuje myšlenku, dle které říjnová revoluce dopomohla kapitalismu k tomu, aby si osvojil lidskou tvář. V tom spatřuji jeden z významů říjnové revoluce."

 100VRSR lenin

"Potřebujeme zkrátka historický odstup. A právě díky jednomu století, které od říjnové revoluce uplynulo, se na ní můžeme podívat také jinak, než jenom jako na nástup tzv. totalitárního režimu, což je pojem, který je sám o sobě krajně problematický."

"Pokud v historii 20. století existuje nějaká skutečně radikální revoluce, tak je to právě tato, neboť se jí podařilo proměnit celkové uspořádání společnosti. Což se nepodařilo nikde jinde. Zároveň to byla změna, kterou lze označit za historicky jedinečnou. Vzniká totiž nový typ společnosti, ve kterém na začátku – prvních patnáct let – přestaly existovat sociální třídy jako předem dané rozdělení společnosti podle ekonomických pozic"

 

 

  
JE TŘEBA DEKOLONIZOVAT SVÉ MYŠLENÍ
  Rozhovor s Karlem Novotným na stránkách Fakulty humanitních studií, kde shrnuje svůj vztah k filosofii.   
 
Mimo jiné se v něm můžete dočíst:

"Filosofie i četba filosofů je individuální hledání, stejně jako například umělecká tvorba."

"Filosofie je myšlení, které čelí kritickým životním situacím a vážným teoretickým otázkám,... jde pod povrch věcí a dokáže oslovit lidi stejně hluboce jako velcí spisovatelé a básníci."

"Jde o to porozumět potřebě dekolonizace myšlení v mimoevropských prostředích, ale i o to, abychom se sami učili dekolonizovat svoje vlastní myšlení, otevírat se výzvám interkulturního dialogu, ale i kulturním a sociálním střetům, které přináší naše současnost." 

 


RADICAL REALISM AND SOVIET AVANTGARDE

 

Michael Hauser (Institut dephilosophie de l’Académie des
Sciences de République Tchèque) and the Radical Realists

7. 12. 2017

“Radical Realism” as the Appearance of the Soviet Avant-garde on the Contemporary Artistic Field

přednáška přednesená na mezinárodním kolokviu nazvaném

1917-2017: REGARDS CROISÉS SUR LES AVANT-GARDES ARTISTIQUES SOVIÉTIQUES, konaném na universitě Paris Nanterre - Université Paris 8

 Výsledek obrázku pro 1917-2017 REGARDS CROISÉS SUR LES AVANT-GARDES ARTISTIQUES SOVIÉTIQUES

 

 
HEROICKÝ ATEISMUS? 


přednáška v rámci mezinárodního festivalu 

LUTHERLENIN

sobota 2. 12. 2017
začátek 20:35

 Co hipster, to kazatel?
 

 V roce 1958 vydal český luteránský kněz a husitský teolog Josef Hromádka knihu Evangelium für Atheisten (Evangelium pro ateisty), ve které se snažil sladit křesťanské doktríny a sociální etiku s explicitně anti-nábožnými dogmaty komunismu. V českých zemích má ateismus dlouhou tradici, jako forma odporu proti moci státu a náboženství. Během doby reálného socialismu se anti-náboženský postoj stal státním postojem. Dnes se většina českých občanů nazve ateisty, ale v užším výzkumu se mnozí označí za věřící. Jak to jde dohromady?

Účastníci tohoto německo-česko-rakouského sympozia mluví a diskutují o víře a nevíře v post-náboženské a post-ideologické společnosti.

Spekulativní úvod od Michaela Hausera

Jak pojmenovat dobu ve které žijeme? Co by Luther a Lenin řekli o naší současnosti a o nás samotných? Jak by uvažovali o naší přítomnosti? Co by dělali na našem místě? Vést dialog s nepřítomnými postavami vyžaduje mód tvořivosti a politické aktivity. Michael Hauser se v imaginárním rozhovoru s nepřítomným M. Lutherem a V.I. Leninem pokouší o filosofickou diagnózu naší doby.

 


FILOSOFIE MÉDIÍ


 Filosofie medii pokorny
 

Média jsou ve formě obrazů či písma nedílnou součástí lidské civilizace od jejích počátků. Jsou to prostředky komunikace,  společného utváření sdílených lidských světů. Média jako technické nástroje rozšiřují a proměňují způsob lidské existence na rovině psychické, sociální, politické i obecně kulturní. Od vynálezu písma se však mediální situace několikrát proměnila – s vynálezem knihtisku, telegrafu nebo televize se objevily nové formy komunikace, nové formy sociální organizace a nové formy politické moci. Cílem přednášky je proto položit si následující otázky:

Jaké jsou obrysy naší současné mediální situace? Jaké změny v povaze lidského myšlení, sociality, ekonomické a politické organizace přinášejí síťová, integrovaná média, responzivní technologie a umělá inteligence? Před jaké výzvy nás staví vše prostupující medialita globálního propojení? Jak se liší lidé internetového věku od lidí předchozích mediálních období?

 


BABIŠ JE MALÁ NEMESIS

 hauser pozice
 

Rozhovor s M. Hauserem na téma populismus na webu Česká pozice "Trump je něco jako Nemesis liberálních demokratů"

Mimo jiné se zde dočtete: "Populismus je, skoro bych řekl, pokusem o obnovu základů liberální demokracie v čase její krize"

 

 
PŘEKLADY KNIH ETIÉNNA BALIBARA

 
spinozapolitika       nasiliacivilita


Josef Fulka a Jan Petříček představí v Knihovně J. Palacha překlady knih Étienna Balibara.

Násilí a civilita a Spinoza a politika

Facebooková pozvánka

 

 

 
FILOSOFIE JAKO VĚČNĚ OTEVŘENÁ OTÁZKA

 A 03 2017 web


V posledním čísle časopisu Akademie věd
 A: věda a výzkum 
vyšel článek o filosofii, v němž vystupuje také A. Koubová a hovoří tam o vztahu performance a filosofie.

 


PAUL RICOUEUR'S MORAL ANTHROPOLOGY

 dierckxsens ricoeur
 

Nový člen Oddělení současné kontinentální filosofie, filosof z Universiteit Antwerpen Geoffrey Dierckxsens vydal v nakl. Rowman & Littlefield knihu 

Paul Ricoeur's Moral Anthropology: Singularity, Responsibility, Justice.

 

 


KONFERENCE V LISTOPADU 2017


Členové našeho oddělení pořádají v listopadu 2017 tři mezinárodní konference:
1) Petr Kouba a spol. pořádá ve dnech 1. - 3. 11. 2017 konferenci Towards a phenomenology of social change
 Socialchangeflyer2 1

 

2) Michael Hauser a spol. pořádá ve dnech 14. - 15. 11. 2017 konferenci 1968- 1989: Paris - Prague

 89 68 A5 progr web

 

3) Petr Urban a spol. pořádá ve dnech 23. - 24. 11 konference Caring Democacy: Current topics in the political theory of care

caring democracy

 

RESEARCH FELLOWSHIP PRO M. RITTERA VE WEIMARU
Náš kolega M. Ritter bude tento podzim působit jako research fellow na IKKM (Internationales Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie na Bauhaus Universit'at ve Weimaru.


 ikkm marke farbig 500

 


PRÁZDNINY V HELSINKÁCH

 uniartshelsinki 500
 
Alice Koubová vedla úspěšný intenzivní kurz pdo názvem "Once again: the Self! On subjectivity in theatre and performance art", a to na Theatre Academy, která je součástí University of Arts v Helsinkách.

theateracademyHelsinki 500


Prázdninové foto: Socha, kterou darovalo Rusko Finsku v roce 1989.

 

 
OHLASY NA KONFERENCI PERFORMANCE PHILOSOPHY PRAGUE 2017


1) Rozhovor s hlavní mluvčí Susan Kusick o hudbě a mučení na stránkách rádia Wave
 suzanne cusick 1 0x768p0 500

2) Rozhovor s organizátorkou Performance Philosophy Prague Alicí Koubovou: Audio rozhovor na stránkách Českého rozhlasu.

aliceakce5 500


3) Netradiční konference mezi filosofií a uměleckou akcí.

článek na webu Akademie věd o konferenci Performance philosophyPrague 2017

 


FILOSOFICKÁ PÉČE O TĚLO

H. Janoušek a P. Urban se úspěšně zúčastnili Jindřichohradeckého 1/2 maratonu.
 JHpulmaraton.diplom 500

 

 PERFORMANCE PHILOSOPHY PRAGUE 2017
V Praze se díky Alici Koubové uskutečnila The 3rd biennial performance philosophy conference pod názvem How does philosophy act?
 theme 500

 

 
PHENOMENOLOGY AND ECOLOGY
PHÄNOMENOLOGIE UND ËCOLOGIE


Středoevropský institut filosofie ve spolupráci s FHS UK a Filosofickým ústavem AV ČR pořádá mezinárodní konferenci na téma Fenomenoologie a ekologie

Program conference
 PROGRAMMÖkologie Page 1

 

 
ETHICS AND METAPHYSICS IN EDITH STEIN'S PHILOSOPHY


Petr Urban se zúčastnil čtvrtého bienále věnovaného filosofii Edith Steinové, které pořádá Mezinárodní asociace pro studium filosofie E. Steinové (IASPES).
 edithstein2017conference 500

The Fourth Biannual Conference organized by International Association for the study of the Philosophy of Edith Stein, the McNerney Endowed Chair in Ethics and the University of Portland

 

 
AT THE ORIGINS OF PHENOMENOLOGY


Tři členové našeho oddělení, Hynek Janoušek, Petr Urban a Carlo Ierna se zúčastnili mezinárodní konference o počátcích fenomenologie, kterou pořádá Severoamerická asociace pro ranou fenomenologii na univerzitě v Seattlu. NASEP 2017 poster 500

 


THE LEGACY OF GEORG LUKÁCS:

THE INTERNATIONAL CONFERENCE

 lukacz 500

Website konference

V Budapešti se za účasti člena našeho oddělení M. Hausera uskutečnila konference o Lukácsovi, světově proslulém marxistickém filosofovi, jenž v hloubce i na povrchu spojoval filosofii a politickou praxi. Jedním z podnětů bylo nedávné odstranění jeho sochy v Budapešti a plánované uzavření jeho archivu. Lukács je opět nepohodlný, tentokrát v orbánovském Maďarsku. Byla to jedna z největších konferencí o Lukácsovi, během posledních padesáti let snad vůbec největší. Pořadatelé čekali patnáct přihlášek, nakonec jich bylo na sto. Především mladá generace z celého světa, třeba silná skupina z Brazílie. Od nás tam bylo pět lidí, z Polska tři. Nemálo příspěvků o dnešním oddělení teorie a praxe, a rozpadu společenské teorie na nespojité detailní analýzy toho a onoho střípku reality. Kritika současné radikální teorie (postmarxismu), která odděluje levicovou politiku a ekonomiku a vytváří abstraktní radikalitu bez konkrétní politické strategie, jak čelit pravicovému populismu a neoliberálnímu kapitalismu.

 


PHILOSOPHY AT PLAY CONFERENCE


11. - 12. 04. 2017
 
philosophyatplay 500


Petr Urban a Alice Koubová vystoupili na konferenci Philosophy at play na University of Gloucestershire s příspěvkem Ethical Dimensions of Care and Play

 

 


PROJEKT RESPONDaRT

 

Alice Koubová ve spolupráci se Studiem Alta uvádí RespondArt

Studio Alta - RespondArt víkend

 respondart 500

 


METODICKÁ PŘEDNOST SPLETI


Vyšla kniha Martina NItscheho Metodická přednost spleti u nakladatelství Togga.

 nitsche splet 500

Hlavním cílem této knihy je navržení tranzitivně-topologického modelu fenomenologie, vhodného pro deskripci spletitých fenoménů a výklad vztahu člověka k jejich spletitosti. Spletité fenomény se „jeví” tak, že zároveň zahrnují toho, komu se „jeví”. Tak vytvářejí komplikovanou vztahovou strukturu, která ovšem charakterizuje většinu prožitků člověka na počátku 21. století. Východiskem navrhovaného modelu je výklad spletité fenomenality jako specifické oblasti a uznání metodické priority spleti. Orientace člověka v komplikované době a nalezení místa v ní, je totiž nutné spojit s přijetím komplikovanosti jako výchozího hlediska myšlení. Doprovodným cílem je předvedení fenomenologie jako filosofické disciplíny, jež uvažuje skopicky s důrazem na tranzitivitu a lokalizaci. V tomto kontextu je tato kniha také metodologickou sebereflexí fenomenologie ve chvíli debat o její naturalizaci či pokusů o její banalizaci ze strany nově probuzeného spekulativního realismu.

 


PHENOMENOLOGY AND CARE AT THE UNIVERSITY OF MUMBAI


Petr Urban vedl v Indii, na University of Mumbai kurz fenomenologie a etiky péče

The course aims at introducin students, teachers and research scholars to phenomenological debates in ethics, embodiment and language. It endeavors to examine the relationship between phenomenology and care through intersection with enactive ethics and feminism.

Departement of Philosophy, University of Mumbai

 Poster MumbaiUrban

 


COLLOQUE INTERNATIONAL:

LES GUERRES DE L'HUMAIN
PARIS


Alice Koubová se 9. - 10. března zúčastnila mezinárodní kolokvia na téma Lidské války na Université Paris Nanterre

 


 


SHARED EMOTIONS

REASSESING THE PHENOMENOLOGICAL ACCOUNT


ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE FLÚ AV ČR si dovoluje srdečně pozvat na přednášku dr. Thomase Szanto z Center for Subjectivity Research Department of Media, Cognition and Communication University of Copenhagen

thomas.szanto 500

 


ROZHOVOR S PETREM URBANEM NA WEBU ETHICS OF CARE


Petr Urban v rozhovoru nazvaném Practice of care and practice of play pro web Ethics of Care rekapituluje svou filosofickou kariéru a vysvětluje cestu k etice péče.

 Urban photo1 672x372 500

 


FRANZ BRENTANO CENTENARY
1917 - 2017


Conference and Summer School

 
The summer school is co-organized by the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Hynek Janousek, Robin Rollinger), the Departement of Philosophy at UQAM University in Montréal (Denis Fisette) and the Department of Philosophy (KGW) at the University of Salzburg (Johannes Brandl, Guillaume Fréchette), and is sponsored by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, the Academy of Sciences of the Czech Republic, the Czech Science Foundation (GACR), the Austrian FWF, and the Internationale Franz Brentano Gesellschaft e.V. (Würzburg).

 


THE PRAGUE SCHOOL IN THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF FRANZ BRENTANO

 Brentano routledge 500

Hynek Janoušek a Robin Rollinger publikovali kapitolu The Prague School v Routledgově průvodci brentanovským zkoumáním

 


MARTIN NITSCHE
UNIVERSITY OF HAWAI FULLBRIGHT LECTURE


Martin Nitsche, který v roce 2017 působí jako visiting Fulbright scholar at the UCLA, Department of Political Science, prosloví svou přednášku na University of Hawaii, a to na kontroverzní téma "What Can Late Heidegger Offer Political Theory?"

 Nitsche flier hawai