AV ČR filosofický ústav AV ČR

O nás

O nás

Hlavním pilířem vědeckého programu oddělení je rozvíjení původních filosofických koncepcí v diskusi s vůdčími proudy současného evropského myšlení. Oddělení usiluje o obnovení aktivní účasti českého myšlení na aktuálním vývoji evropské filosofie, v ideové návaznosti na český vědecký a kulturní přínos na tomto poli, jehož poslední velkou postavou byl Jan Patočka. Tento cíl naplňují členové oddělení publikováním výsledků své vědecké práce v předních mezinárodních periodicích, účastí na mezinárodních vědeckých projektech a akcích a jejich organizací.

Důležitou součástí vědeckého programu oddělení je zprostředkování klíčových proudů především německé a francouzské filosofie 20. století českému odbornému a laickému prostředí. Členové oddělní publikují monografie, studie i popularizující statě, které českému čtenáři kriticky zpřístupňují základní témata, směry a diskuse evropské filosofie 20. století. Na půdě oddělení vzniklo již několik desítek knižních překladů, které českému publiku poprvé zpřístupnily mnohá klíčová díla myslitelů 20. století (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Wittgenstein, Lyotard, Derrida aj.).

Jednou z nejnovějších aktivit oddělení je založení Středoevropského institutu pro filosofii (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou). Tento institut, ideově i organizačně navazující na odkaz Pražského lingvistického kroužku, usiluje o transdisciplinární reflexi potenciálu kulturního prostoru střední Evropy a jeho budoucí pozice v evropském a světovém mezinárodním rámci. Klíčovou aktivitou institutu je zprostředkování a rozvíjení vědecké a pedagogické spolupráce s příbuznými institucemi především v sousedních zemích (Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko).

Vědecký profil OSKF

Řešení systematicky zaměřených výzkumných projektů v oblasti vyznačené klíčovými tématy a přístupy tzv. kontinentální filosofie 20. a 21. století s důrazem na:

  • Rozvíjení původních filosofických koncepcí v diskusi s vůdčími proudy současného evropského myšlení (fenomenologie, hermeneutika, filosofie existence, strukturalismus, post-strukturalismus, kritická teorie, psychoanalýza)
  • Transdisciplinární interakce filosofie jak s nefilosofickými humanitními disciplínami (literární věda, teorie umění, psychologie, antropologie, etnologie, lingvistika, sociologie, kulturologie, religionistika), tak i s matematickými a přírodními vědami (logika, matematika, neurovědy, biologie, fyzika, psychiatrie)

Zprostředkování klíčových proudů německé a francouzské filosofie 20. století českému odbornému a laickému prostředí:

  • Publikace monografií, studií a popularizujících statí, které kritickým způsobem zpřístupňují českému čtenáři základní témata, směry a diskuse evropské filosofie 20. století
  • Překlad základních děl filosofie 20. století – Na půdě oddělení vzniklo již několik desítek knižních překladů, které českému publiku poprvé zpřístupnily mnohá klíčová díla myslitelů 20. století (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Wittgenstein, Lyotard, Derrida aj.). Vůdčí postavou v této oblasti je předchozí vedoucí oddělení, doc. Jiří Pechar, který po více než 10 let vedl překladatelskou skupinu a řídil společné překlady.

Design by Helena Gaudeková.