JOSEF FULKA

fulka3


  Vystudoval Filozofickou fakultu FF UK, obor filosofie (doktorské studium ukončeno 2003). Kromě Filosofického ústavu působí v současné době na Fakultě humanitních studií FF UK a na Undergraduate Program in Central European Studies (CERGE-EI) v Praze. V letech 2013 – 2014 obdržel Fulbrightovo stipendium na katedře Communication Studies, University of Austin, Texas. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje především na filosofii 18. a 20. století a literární teorii. Přeložil množství důležitých titulů z francouzštiny a angličtiny - R. Barbaras, J. Kristeva, R, Barthes, E. Laclau, L. Althusser, M. Foucault, J. Butler, L. Harlan, C. Lévi-Strauss, J. Ranciér, M. Richir, A. Badiou, G. Diídi. Huberman, P. Klossowski, M. Maffesoli a další. Publlikuje také v časopisech Souvislosti, Svět a divadlo či Analogon.  

 

 

Oblasti odborného zájmu:

Filosofie osmnáctého a dvacátého století, literární teorie, teorie psychoanalýzy, lingivstika znakových jazyků

 
Významné publikace:

Fulka, J. 2017. Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení. Praha: FF UK.

Fulka, J. 2016. Le cauchemar de Lockwood: sur la question de la cruauté en littérature. Le rêve. In Ostium 3/2016, s. 50–64.

Fulka, J. 2015. Násilí, subjekt a politika. In Telerovský, R., Mahler, M. (eds.) 2015. Strach z cizího. Praha: Česká psychoanalytická společnost 2015, s. 202–210.

Fulka, J. 2014. Jak mluvit bez hlasu? Harlan Lane a historie Neslyšících. In Poliaková, M., Raška, J., Smyčka, V. (eds.) 2014. Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin. Praha: Filosofická fakulta UK, s. 153–168.

Fulka, J. 2014. Nástin Sadovy politické filosofie. Filosofický časopis 1/2014, s. 19–37.

Fulka, J. 2013. Úvod k textu J. Butlerové. Filosofický časopis 2/2013. ISSN 0015-1831. Str. 229–236.

Fulka, J. 2011. Continental Philosophy in the Czech Republic. In Schrift, A.,   Braidotti, R. 2011. The History of Continental Philosophy VII. Durham: Acumen Press.

Fulka, J., Fulková, M. 2010. Discursos de Filosofia na Educacao Artistica. In Juiz de Fora (ed.) 2010. Foucault, Deleuze e Educacao. UFJF 2010, s. 133–150.

Fulka, J. 2010. Roland Barthes: Od ideologie k fantasmatu. Praha: Togga.

Fulka, J., Novotný, J. (eds.) 2009. Fascinace neviditelností. Praha: Togga.

Fulka, J. 2008. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Herrmann a synové.

Fulka, J. 2007. The Lacanian Destiny of the Signifier. In Kouba, P., Fehr, J. 2007. Language as an Open System. Praha: Literaria Pragensia, s. 220 – 246.

Fulka, J. 2006. Jsem z tebe celá bez sebe: Lévinas a Proust. In Kružík, J., Novotný, K. 2006. E. Lévinas, filosofie a výchova. Praha: FHS UK, s. 272–284.

Fulka, J., Barša P. 2005. Michel Foucault: politika a estetika. Praha: Dokořán.

Fulka, J. 2004. Zmeškané setkání: Denis Diderot a myšlení 20. století. Praha: Herrmann a synov.

Fulka, J. 2003. Bergson a problém paměti. In Čapek, J. (ed.) 2003. Filosofie Henri Bergsona. Praha: OIKOYMENH, s. 11–39.

Fulka, J. 2002. Od interpelace k performativu. In Barša, P. (ed.) 2002 Politika rodu a sexuální identity. Brno: Masarykova univerzita, s. 29-50.