Petr Urban

Vedoucí oddělení

Vystudoval filosofii na univerzitách v Praze, Berlíně a Lovani. V roce 2008 získal titul PhD na Filosofické fakultě UK v Praze. Od roku 2004 působí jako vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR, kde také od roku 2009 vede Oddělení současné kontinentální filosofie.
Vyučoval filosofii a etiku na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, na Fakultě managementu VŠE a na Filosofické fakultě UK.
Je řešitelem a spoluřešitelem několika domácích i mezinárodních grantových projektů v oblasti fenomenologické filosofie. V roce 2012 obdržel Prémii Otto Wichterleho udělovanou Akademií věd ČR za mimořádný vědecký přínos badatelů do 35 let věku. Získal překladatelské Stipendium Paula Celana na IWM ve Vídni (2013) a Fulbright-Masarykovo stipendium na City University of New York (2013/14).
Je editorem knih Geburt der Phänomenologie (2010), Filosofie tělesnosti (2011) a autorem monografie Raný Husserl a filosofie jazyka (2013).

English Curriculum Vitae: 


číst dál

Petr Kouba

kouba2

Zástupce vedoucího oddělení

Petr Kouba vystudoval filosofii na FF UK, kde pak pokračoval v doktorském studiu. Během doktorského studia absolvoval studijní pobyty na Universität Zürich (2000-2001), Duquesne University v Pittsburghu (2001-2002) a Université de Lausanne (2003-2004). Po ukončení doktorského studia přednášel na Anglo-American College v Praze a v rámci zahraničního programu CERGE-EI při Karlově universitě. Od roku 2006 učí na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Je autorem knihy Fenomén duševní poruchy. Perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie (2006, 2012 vyšla německy) a spoluautorem kolektivních monografií Dynamic Structure. Language as an Open System (2007), Medicína v kontextu západního myšlení (2008) a Franz Kafka: Minority Report (2010).

číst dál

Karel Novotný

Novotny1 malyDoc. Karel Novotný, MA, PhD, DSc. Vystudoval obor Filosofie/fyzika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a obor Filosofie/politická věda na Katholische Universität Eichstätt v Německu. Doktorské studium absolvoval na Université Paris XII - Créteil a na FF UK. V r. 2012 získal titul docent na FF Univerzity Palackého v Olomouci a jako pracovník FLÚ AV ČR získal v r. 2016 titul Doktor věd.
Pracoval v Archivu J. Patočky (1992-2000) a vyučoval v Ústavu filosofie a religionistiky UK (1993-2000). Nyní působí jako vedoucí vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu, na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy je koordinátorem mezinárodního programu Erasmus Master Mundus "Německá a francouzská filosofie v Evropě“, a spolu s doc. Hansem Rainerem Seppem je ředitelem Středoevropského institutu pro filosofii (www.sif-praha.cz). Je nositelem ceny AV ČR za vynikající výsledky vědeckého výzkumu (2014) a Řádu Francouzské republiky Rytíř akademických palem (2015).
Zabývá se německou a francouzskou fenomenologií, hermeneutikou, německou klasickou filosofií, filosofickou antropologií a filosofií dějin. Řešitel grantů GA AV, GA ČR a koordinátor programů PRVOUK P 18 „Fenomenologie a sémiotika“ (2012-2016), a PROGRES Q21 „Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice“ (2017-2021). Je autorem čtyř monografií, (spolu-)editorem šesti kolektivních monografií, dvou edic pramenů a jedné antologie, publikoval více než 50 článků, z toho 26 v mezinárodně uznávaných periodikách, 18 v zahraničních monografiích, je autorem několika překladů (Kant, Husserl, Henry, Richir...)

číst dál

Jiří Pechar

pechar1Doc. Dr. Jíří Pechar se narodil r. 1929 v Příbrami. Po studiích na FF UK pracoval v Nakladatelství Československé akademie věd, odkud odešel v r. 1958. Do r. 1990 se živil jako překladatel. V r. 1990 se stal vedoucím Oddělení pro filosofii 20. století na FLÚ. Od r. 2009 působí jako vědecký pracovník. Přednášel také na FF UK, kde se r. 1996 habilitoval pro obor francouzská a srovnávací literatura.
Vedle četných překladů beletrie (např. dílo M. Prousta či poezie Ph. Jaccotteta), přeložil Smutné tropy a Myšlení přírodních národů C. Lévi-Strausse, některá díla Freudova, Wittgensteinova Filosofická zkoumání či Lyotardovy práce o postmoderní situaci. Spolupracoval na předkladech knih od Husserla, Hiedeggera, Austina, Derridy nebo Merleau-Pontyho. Po r. 1968, kdy publikoval knihu Francouzský nový román a díky sovětské okupovace mohl  dále vydávat jen v samizdatových edicích Petlice a Kvart.
Absolvoval několik studijních pobytů ve Francii a studijní pobyt ve Vídni jako visiting fellow Institutu pro vědy o člověku ve Vídni.
V letech 1990-91 byl předsedou Obce překladatelů. V r. 1991 byl jmenován důstojníkem řádu Akademických palem ve Francii (Officier dans L'Ordre des Palmes académiques). Získal cenu Toma Stopparda za r. 1997, r. 2000 získal čestnou oborovou medaily F. Palackého a roku 2008 medaily Josefa Hlávky. Získal také státní cenu za své překladatelské dílo.

číst dál

Alice Koubová

alice2Alice Koubová vystudovala matematiku na KU v Praze, systematickou filosofii na Université Paris X- Nanterre a vybrané kurzy na DAMU v Praze. Jako vědecká pracovnice FLÚ se orientuje především na témata performativní filosofie, uměleckého výzkumu, tělesnosti, expresivity, fenopraxe, post-fenomenologie a etiky hry. 

Je vedoucí mezinárodního projektu Filosofie v experimentu a spolupracuje se zahraničními institucemi v oblasti performativní filosofie  (Philosophy on stage, University of Vienna; Performance Philosophy, University of Surrey; Mbody. Research in media, somatics, dance and philosophy, Freiburg; Soundcheck Philosophy and Philosophy Labor, Halle; International Platform for Contemporary Performance Training, Helsinki, atd..)
Kromě tradiční filosofie vede kurzy dialogického jednání (divadelní praxe Ivana Vyskočila) a organizuje dílny na pomezí filosofie, improvizace a autorské prezentace. Je autorkou knihy Self-Identity and Powerlessness (nakladatelství Brill ) a dalších knih a odborných článků.

číst dál

Josef Fulka

fulka3Vystudoval Filozofickou fakultu FF UK, obor filosofie (doktorské studium ukončeno 2003). Kromě Filosofického ústavu působí v současné době na Fakultě humanitních studií FF UK a na Undergraduate Program in Central European Studies (CERGE-EI) v Praze. V letech 2013 – 2014 obdržel Fulbrightovo stipendium na katedře Communication Studies, University of Austin, Texas. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje především na filosofii 18. a 20. století a literární teorii. Přeložil množství důležitých titulů z francouzštiny a angličtiny - R. Barbaras, J. Kristeva, R, Barthes, E. Laclau, L. Althusser, M. Foucault, J. Butler, L. Harlan, C. Lévi-Strauss, J. Ranciér, M. Richir, A. Badiou, G. Diídi. Huberman, P. Klossowski, M. Maffesoli a další. Publlikuje také v časopisech Souvislosti, Svět a divadlo či Analogon.

číst dál

Michael Hauser

hauser1Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (1972) vystudoval obor filosofie na Filozofické fakultě UK. Od roku 1998 působí ve Filosofickém ústavu AV ČR a od roku 2003 přednáší na Pedagogické fakultě UK. V letech 2006-2009 byl řešitelem juniorského grantu GA AV ČR  „Negativní humanismus". Je zakladatelem občanského sdružení SOK, které na interdisciplinárním základě rozvíjí sociálně kritické myšlení. Publikuje v Salonu – literární příloze deníku Právo, Literárních novinách, A2, Hostu, Deníku Referendum, Alarmu. Věnuje se též překladatelské činnosti. Přeložil mj. knihu Slavoje Žižka, Nepolapitelný subjekt a spolu s M.Váňou Adornovu-Horkheimerovu Dialektiku osvícenství. Vedle práce vědecké a pedagogické vyvíjí také činnost popularizační. Přednáší pro širokou veřejnost v ČR, na Slovensku, v Polsku, účastní se diskusí v médiích.
Je autorem knih Adorno: moderna a negativita,  Prolegomena k filosofii současnosti. Humanismus nestačí. Rozhovor se Slavojem Žižkem nebo Cesty z postmodernismu. Filosofická reflexe doby přechodu.

V letech 2017 - 2019 je hlavní řešitelem grantu GAČR "Jednota a mnohost v současném myšlení", jehož cílem je teoreticky uchopit pojem jednoty a mnohosti, který vzniká v teoriích po konci postmodernismu a z tohoto hlediska interpretovat prolínání postmodernistických a premodernistických motivů v teologii radikální ortodoxie (John Milbank). Na projektu spolupracuje s Jakubem Ortem (Oddělení současné kontinentální filosofie) a Joe Feinbergem (Oddělení moderní české filosofie).

Jako kandidát Filosofického ústavu AV ČR byl v roce 2014 zvolen Poslaneckou sněmovnou členem rady ČT.

číst dál

Hynek Janoušek

janouek1Vystudoval filosofii na Úfar FFUK v Praze, kde ho zprvu zaujala fenomenologická filosofie Edmunda Husserla. Momentálně se věnuje jednak výzkumu historických základů a kontextu vzniku Husserlovy fenomenologie (Brentano, Marty, Twardowski, Meinong), jednak její konfrontaci s významnými proudy současného myšlení. Do budoucna považuje za základní otázku zda a jakým způsobem je možno přijmout či naopak odmítnout fenomenologickou analýzu tzv. pre-predikativní zkušenosti, která chce odhalit a popsat zdroje smyslu nepramenící čistě z jazykově intersubjektivního kontextu komunikace.

 

  

číst dál

Martin Nitsche

nitsche crossNarozen 23. 6. 1975 v Ústí nad Labem. Zabývá se fenomenologií (Heidegger, Merleau-Ponty), topologií a filosofií umění. V letech 1993–1999 studoval obor filosofiehistorie na FF UK. V roce 2007 tamtéž obhájil doktorskou práci ze systematické filosofie na téma Bytnost člověka v Heideggerových Příspěvcích k filosofii. Od roku 2000 pracuje jako odborný asistent na Filosofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, kde učí fenomenologii a filosofii umění. Od roku 2010 je vědeckým pracovníkem Filosofického AV ČR. V roce 2016 se habilitoval jako docent pro obor filosofie na FHS UK. V ak. roce 2016/17 byl stipendistou Fulbrightovy nadace na UCLA, Department of Political Science.
Vydal monografie Metodická přednost spleti. Tranzitivně-topologický model fenomenologie, Die Ortschaft des Seins. Martin Heideggers phänomenologische Topologie, Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii a Z příhodného. Fenomenologická interpretace Heideggerových Příspěvků k filosofii

 

 

  

číst dál

Martin Ritter

ritter0Absolvoval magisterské (1997–2003) a posléze doktorské studium (2003–2007) filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze (téma diplomové práce Pravděpodobný výklad Platónova Timaia, téma disertace Filosofie jazyka Waltera Benjamina). V letech 2003–2008 byl zaměstnán v Archivu Jana Patočky, kde se podílel na ediční přípravě Patočkových Sebraných spisů. Od roku 2007 působí jako odborný asistent na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, od roku 2010 jako vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu AV ČR. Věnuje se především filosofii 20. století a současnému myšlení.

Jan Bierhanzl

bierhanzel1Jan Bierhanzl je vědeckým pracovníkem v Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a odborným asistentem pro obor francouzská filosofie v Komunikativním modulu na FHS UK. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje především na následující oblasti: současná francouzská filosofie, Emmanuel Levinas, etika a politika, estetika. Napsal mimo jiné monografii La rupture du sens. Corps, langage et non-sens dans la pensée d'Emmanuel Levinas. V roce 2015 získal Prémii Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let.


číst dál

Jan Puc

pucJan Puc je doktorandem Ústavu filosofie a religionistiky, FF UK. Zabývá se fenomenologií tělesnosti, lidskou individualitou a identitou, povahou vědomí v evropském a buddhistickém kontextu, zdroji lidské tvořivosti a analýzou hry a hravosti. Magisterskou práci „Být sám sebou: Heideggerův pojem autenticity a jeho kritika“ obhájil v roce 2009. Od té doby pracuje na disertační práci o vztahu znaků, vyjadřování, tvořivosti a tělesnosti. Je spoluvydavatelem knihy „Nitro a svět“ (sv. 8/1 Sebraných spisů Jana Patočky), sborníku „Filosofie lidského, příliš lidského“ o F. Nietzschem a spoluvydavatelem a překladatelem výboru z prací E. Gendlina „Dialog s prožíváním“.

číst dál

Vít Pokorný

pokorny kuliAbsolvoval studium jednooborové filosofie na ÚFaR FF UK (dipl. práce u M. Petříčka) a postgraduálního oboru Humanitní studia - Obecná antropologie na FHS UK (dizertace u S. Komárka). Kromě působení na Filosofickém ústavu vyučuje filosofii na Katedře politologie a filosofie UJEP v Ústí nad Labem. Publikuje v oblasti filosofie a antropologie, zabývá se zkoumáním psychedelik, teorií prostředí a zkušenosti. Je členem  Společnosti pro estetiku. Spolupodílel se na řešení grantu GAČR M. Nitscheho Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace. Je členem výzkumného týmu v rámci Strategie AV21. Je autorem skript Postmoderní filosofie a knihy Myslet z psychedelické zkušenosti. Transdisciplinární interpretace. Ve své práci usiluje o hledání průniků mezi vědeckými obory - filosofií, psychologií, antropologií, estetikou a ekologickým myšlením a o nalezení komplexní transdisciplinární perspektivy.

číst dál

Jan Černý

cernyjan malyJan Černý vystudoval Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity a Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2014 získal titul PhD na Evangelické teologické fakultě UK.

Vyučoval filosofii na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice a externě vyučuje filosofii na Evangelické teologické fakultě UK.

 Od roku 2016 působí jako postdoktorand ve Filosofickém ústavu AV ČR. Je spoluřešitelem grantu Za fenomenologii sociality. 

číst dál

Robin Rollinger

rollingerRobin Rollinger does research in phenomenology and Austrian philosophy. In addition, he has written about logic and psychology in the nineteenth century. Among the books he has authored are Husserl's Position in the School of Brentano (1999) and Austrian Phenomenology (2008). He is also the author of numerous articles and the editor of two volumes of Husserl's collected works (Husserliana).

continue

Carlo Ierna

After completing his PhD (2009) and a postdoc on “Mathematics and Logic in the School of Brentano” (2009-2012) at the Husserl-Archives Leuven, Carlo Ierna obtained a presitgious Dutch NWO VENI research grant to work on the ideal of “Philosophy as Science” in the School of Brentano (2012-2016) at Utrecht University. He has been a Visiting Fellow at Harvard University and a guest researcher at the University of Graz. He does research on the philosophy of mathematics and the philosophy of science in early phenomenology and the School of Brentano. He is the author of a forthcoming book on “The Beginnings of Husserl’s Philosophy” and co-editor of Phaenomenologica 200 “Philosophy, Phenomenology, Sciences: Essays in Commemoration of Edmund Husserl” (Springer 2010).

Carlo Ierna's blog 

Carlo Ierna's Twitter

continue

István Fazakas

István Fazakas makes research on phenomeonolgy of phantasy and imagination. He is a former student of the Ecole Normale Supérieur, and he is currently doing his Ph.D. at Charles University and at the Bergische Universität Wuppertal on the phenomenology of Husserl and M. Richir.

continue