ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR

 

Oblasti odborného zájmu:

Fenomenologie, deskriptivní psychologie, teorie významu, německý idealismus, Husserl, Brentano, Marty, Meinong, Kant, Hume.

 

Významné publikace:

Janoušek, H., Rollinger, R. 2017 The Prague School of Brentano. in Kriegel, U. (ed.) 2017. Routledge Handbook of Brentano and the Brentano School. New York: Routledge, pp. 313-323.

Janoušek, H. 2015. Intencionalita a apriorita. Studie ke vztahu Brentanovy a Husserlovy filosofie. Praha: Togga.

Janoušek, H., Kolman, V. (eds.) 2013. Syntetické apriori. Praha: Filosofia.

Janoušek, H. 2009. Husserlova teorie částí a celků. In Reflexe, č. 36, s.57-75.

Janoušek, H. 2009. Úvod do filosofie. Publikováno v rámci akreditace oboru jako interní elektronická skripta MÚVS ČVUT. Praha: ČVUT.

Janoušek, H. 2007. Zamyšlení nad Kojevovou interpretací negativity lidské existence. In Kuneš, J.,  Vrabec, M. (eds.) Místo fenomenologie ducha v současném myšlení. Praha: Argo, s.275 -284.

Janoušek, H. 2007. Patočkova analýza smyslu v třetím kacířském eseji. Kolektiv autorů. 2007. Teze ke Kacířským esejům Jana Patočky. Praha: Centrum pro teoretická studia UK, s.51-58.