ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR

 

Oblasti odborného zájmu:

Fenomenologie, psychoanalýza, literární věda

 

Významné publikace:

Pechar, J. 2013. Lacan a Freud. Praha: SLON. 

Pechar, J. 2012. Otázky Nietzschova myšlení. Praha: Filosofia.

Pechar, J. 2012. Literatura v průsečíku otázek. Praha: Cherm.

Pechar, J. 2011. Člověk a pravda (eseje). Praha: Pulchra.

Pechar, J. 2007. Problémy fenomenologie - Od Husserla k Derridovi. Praha: Filosofia.

Pechar. J. 2002. Interpretace a analýza literárního díla. Praha: Filosofia.

Pechar, J. 1999. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha: Filosofia

Pechar, J. 1996. Nad knihami a rukopisy. Praha: Torst.

Pechar, J. 1995. Být sám sebou - pojem identity a jeho meze. Praha: Hynek.

Pechar, J. 1992. Prostor imaginace. Praha: Psychoanalytické nakladatelství.

Pechar, J. 1989. Od příběhu k románu (k poetice výpravné prózy). Praha: Československý spisovatel.

Pechar, J. 1986. Otázky literárního překladu. Praha: Československý spisovatel.

Pechar, J. 1968. Francouzský "nový román". Praha: Československý spisovatel.