horizon  

Petr Urban, Revisiting Husserl's account of language in Logical Investigations

Horizon, Studies in Phenomenology, 7/2, 2018, p. 263 - 272

Hlavním cílem této studie je znovu posoudit pojetí jazyka formulované v počátcích Husserlovy fenomenologie s důrazem na Logická zkoumání. Studie ukazuje, že Husserlovo pojetí jazyka v Logických zkoumáních je dvojznačné: Husserl na jedné straně považuje jazyk za nejdůležitější symbolický systém a předpoklad vědeckého poznání a zdůrazňuje úlohu lingvistických analýz coby filosoficky nezbytné přípravy pro vytvoření čisté logiky. Na druhé straně se však jeho pojetí logiky, vědy a jazyka řídí představou zásadního rozdílu mezi oblastí ideálního a reálného bytí, což ho nakonec vede k tomu, aby vztah mezi logikou, vědou a jazykem chápal jako nepodstatný. Studie začíná analýzou Husserlova pojetí symbolické metody a znakového systému v Prolegomenách. Druhá část se soustředí na ideu nutnosti lingvistického zkoumání čisté logiky, která je probírána v Úvodu k druhému dílu Logických zkoumání. Závěrem analyzuje čtvrté Logické zkoumání se zvláštním důrazem na ideu čisté logické gramatiky.