obalka 2  

Kouba, Petr. Heidegger a Nancy: sociální změna mezi projektem a událostí

Filosofický časopis 2018/2, s. 189 - 204

Cílem tohoto textu je kritické zkoumání fenomenologie sociality, tak jak je rozvržena v Heideggerově výkladu dějinnosti a kolektivního dění, jenž je podán v Sein und Zeit. Od tohoto výkladu se v rámci kritické, ale přesto stále konstruktivní interpretace dostáváme k pojetí sociality, které je nastíněno v Nancyho dílech La communauté désoeuvrée a Être singulier pluriel. Tento pohyb je spojen se zvýrazněním protikladu mezi projektem a událostí, který se projevuje ve způsobu, jakým je vnímána sociální změna. Nejde tedy o zkoumání sociality v její statické podobě, což by samo o sobě odporovalo povaze sociální interakce, ale o zkoumání dynamiky sociálních změn, jež lze nazírat buď prizmatem projektu, nebo prizmatem události. Hlubší zkoumání ovšem ukazuje, že sociální změny nemají nutně povahu čistého projektu nebo ryzí události. Daleko častěji se setkáváme s procesy, které mají povahu projektu i události zároveň. Klíč k takovémuto pochopení sociálních procesů by nám měla otevřít právě Nancyho reinterpretace Heideggerova Mitsein a kolektivního dění lidské existence.